Ministerský rada v oddělení kontrol a auditů fondů EU (OPŽP)

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa 000225 Ministerský rada v odboru fondů EU (oddělení kontrol a auditů fondů EU).

Datum vystavení 09.08.2019
Datum platnosti 26.08.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Základní informace:
 • Obor služby: Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 • Místem výkonu služby je Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 • Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 15. říjen 2019.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Náplň činno sti na služebním místě:
 • Tvorba  a  rozvoj  Operačního  programu  Životní  prostředí  (OPŽP).  Tvorba  strategických realizačních dokumentů OPŽP, řídících a koordinačních postupů a procesů.
 • Odpovědnost  za  spolupráci  při  plnění  úkolů  externích  kontrol  projektů  financovaných z prostředků OPŽP na úrovni kompetencí Řídicího orgánu.
 • Poskytování informací, příprava zpráv a stanovisek pro Operační program Životní prostředí.
 • Zajišťuje  kontroly  Zprostředkujících  subjektů  při  provádění  kontrol  na  místě  u  příjemce podpory.
 • Zajišťuje kontroly příjemců podpory dle konkrétní potřeby Řídicího orgánu.
 • Spolupracuje na tvorbě metodik, manuálů a dalších dokumentů s vazbou na implementaci OPŽP.
 • Ve spolupráci se Zprostředkujícími subjekty se podílí na přípravě žádostí velkých projektů.
 • Podílí se na řešení nesrovnalostí finančních prostředků poskytovaných na jednotlivé projekty z rozpočtu Evropské unie a Státního rozpočtu ve vazbě na příslušnou legislativu EU a ČR v platném znění, ve spolupráci s odborem Interního auditu a finanční kontroly.
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (viz příloha 01) podané ve lhůtě do 26. srpna 2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního orgánu: Státní tajemník Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (velikost příloh v elektronické podobě nesmí přesáhnout 20 MB) posta@mzp.cz nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky služebního úřadu: 9gsaax4
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000225“. Datová zpráva musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje
1. Základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 a písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (vzor v příloze 02); uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou [§ 25 odst. 2 zákona];
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (vzor v příloze 03);
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění  tohoto  předpokladu  se podle  §  26  odst. 1  věta  druhá  zákona  dokládá  výpisem z Rejstříku  trestů,  který  nesmí  být  starší  více  než  3  měsíce,  resp.  obdobným  dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky1. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů2, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
 • dosáhl  vysokoškolského  vzdělání  v magisterském  studijním  programu  [§ 25  odst.  1  písm. zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (vzor v příloze 04); uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením (vzor v příloze 05)3.
 
2. Jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 15/2019 státního tajemníka k vnitřní systemizaci Ministerstva životního prostředí, kterým  je:
 • znalost anglického jazyka alespoň na 1. stupni znalosti pro standardizované jazykové zkoušky4; Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu  prokazujícího  úroveň  znalosti  cizího  jazyka dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 4. Výhodou je VŠ vzdělání právního, ekonomického nebo technického zaměření, znalost prostředí MS2014+, zkušenosti v oblasti kontrol/auditů u příjemců podpory, znalost a orientace v oblasti dotací EU, orientace v obecných předpisech upravujících implementaci fondů EU, znalost zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 134/2016 Sb.) a zkušenost v oblasti zadávání veřejných zakázek, znalost a praktické zkušenosti s legislativou v oblasti životního prostředí, znalost a orientace v oblasti kontrol (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví), znalost a orientace v oblasti rozpočtových pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb.), aktivní a analytický přístup k práci, schopnost  systematické  práce  a  vytváření  administrativních  postupů  z  relevantních  materiálů a platných právních předpisů, zkušenost s tvorbou metodik, manuálů a řídící dokumentace, dobré komunikační, prezentační a organizační dovednosti, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, týmová spolupráce, spolehlivost, důslednost, koncepční myšlení, uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint), řidičský průkaz skupiny B. 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis v českém jazyce,
 • motivační dopis. 
Ministerstvo životního prostředí podporuje rovnost žen a mužů, diverzitu v rozhodovacích pozicích a přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.
 
SEZNAM PŘÍLOH:
 • Příloha 01 – Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo Příloha 02 – Čestné prohlášení o státním občanství
 • Příloha 03 – Čestné prohlášení o svéprávnosti Příloha 04 – Čestné prohlášení o vzdělání
 • Příloha 05 – Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
https://www.mzp.cz/cz/sluzebni_misto_000225_srpen_2019


 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena