Ministerský rada v odboru personálním a státní služby (OP VVV)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení státní služby v odboru personálním a státní služby v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0001101S, v níže uvedeném oboru státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.

Datum vystavení 10.06.2019
Datum platnosti 19.06.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Základní informace:
 • Obory státní služby: 78 – organizační věci služby a správy služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.
 • Místem výkonu služby je Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou[1].
 • Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. července 2019 nebo dle dohody.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy. 
Služba zahrnuje zejména:
 • metodické usměrňování a koordinace personální správy ministerstva ve věcech státní služby;
 • zajišťování agendy výběrových řízení při obsazování funkčních míst do pracovního poměru a státních zaměstnanců do služebního poměru;
 • zajišťování podkladů ke jmenování členů výběrových komisí a přípravu návrhů rozhodnutí státního tajemníka na základě činnosti výběrových komisí;
 • realizaci, evidenci, koordinaci a metodickou podporu zvláštní části úřednické zkoušky v gesčních oborech služby ministerstva.
Vykonávané činnosti z části souvisí s operačními programy, které spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti strukturálních fondů EU.

Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti zaslané služebnímu orgánu ve lhůtě do 19. června 2019 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmt.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na obsazení služebního místa ministerský rada v oddělení státní služby v odboru personálním a státní služby v MŠMT, č. j.: MSMT-18522/2019-2“.
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/volne-misto-ministersky-rada-v-oddeleni-statni-sluzby-msmt
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství. Státní občanství lze při podání žádosti prokázat pouze doložením prosté kopie osvědčení o státním občanství nebo podle § 26 odst. 2 zákona písemným čestným prohlášením o státním občanství; v tomto případě je nutné průkaz totožnosti nebo originál či úředně ověřenou kopii osvědčení doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty šesté zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty druhé zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[2]. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona o specifických zdravotních službách.
2) Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis. 
Další informace o služebním místě:
 • platový tarif v rozmezí 26 480 – 39 790 Kč (v závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • pružná služební doba,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy.
Další výhody:
 • široký program benefitů,
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním,
 • příspěvek na důchodové připojištění,
 • finanční podpora stravování,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
 
Kontaktní osoba Mgr. Kamila Svobodová: tel. č.: 234 811 458
 
[1]  Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena. 
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena