Ministerský rada v odboru fondů EU (oddělení kontrol a auditů fondů EU) (OPŽP)

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa 000221 Ministerský rada v odboru fondů EU (oddělení kontrol a auditů fondů EU), v oboru služby Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 09.01.2020
Datum platnosti 31.01.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
  • Místem výkonu služby je Praha.
  • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
  • Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. březen 2020.
  • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Náplň činnosti na služebním místě:
 Tvorba a rozvoj Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie. Tvorba strategických realizačních dokumentů OPŽP, řídících a koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace OPŽP, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci OPŽP.
 Zajišťování kontrol Zprostředkujících subjektů při provádění kontrol na místě u příjemce podpory.
 Zajišťování kontrol příjemců podpory dle konkrétní potřeby Řídicího orgánu.
 Tvorba metodik, manuálů a dalších dokumentů s vazbou na implementaci OPŽP.
 Řešení nesrovnalostí finančních prostředků poskytovaných na jednotlivé projekty z rozpočtu Evropské unie a Státního rozpočtu ve vazbě na příslušnou legislativu EU a ČR v platném znění, ve spolupráci s odborem Interního auditu a finanční kontroly.
 Odpovědnost za spolupráci při plnění úkolů externích kontrol projektů financovaných z prostředků OPŽP na úrovni kompetencí Řídicího orgánu.
 Spolupráce s auditními a kontrolními subjekty České republiky a Evropskou komisí (dále jen „EK“) při kontrolách OPŽP; koordinace činnosti Řídicího orgánu související s kontrolní činností.
 Poskytování informací, příprava zpráv a stanovisek pro OPŽP.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (vzor žádosti je uveden v příloze) podané ve lhůtě do 31. ledna 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního orgánu:
Státní tajemník
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
2
nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž
v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty
služebního úřadu (velikost příloh v elektronické podobě nesmí přesáhnout 20 MB)
posta@mzp.cz
nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky služebního úřadu:
9gsaax4
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena
slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000221“. Datová zpráva
musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.

https://www.mzp.cz/cz/služební_místo_000221_leden_2020

PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY:
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel,
který splňuje
1. Základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst. 1 a písm. a) zákona];
 Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá průkazem
totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2
zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství1; uvedenou listinu lze
v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako
plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací
certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka;
to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo
vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se
dokládá příslušnou listinou [§ 25 odst. 2 zákona];
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
 Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným
čestným prohlášením2;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
 Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší více než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne
údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů3, není již povinen výpis z evidence
Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů
přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit
bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti4;
e) dosáhl vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e)
zákona];
1 Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne
a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.
2 Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
3 Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti v příloze.
4 Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší více než 3 měsíce, osvědčující
bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě
po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
3
 Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání5; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
 Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením6. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách7.
2. Jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 17/2019 státního tajemníka k vnitřní systemizaci Ministerstva životního prostředí, kterým je znalost anglického jazyka alespoň na 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky8;
 Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka9 dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy8.
Výhodou jsou vysokoškolské vzdělání právního, ekonomického nebo technického zaměření, znalost prostředí MS2014+, zkušenosti v oblasti kontrol/auditů u příjemců podpory, znalost a orientace v oblasti dotací EU, orientace v obecných předpisech upravujících implementaci fondů EU, znalost zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 134/2016 Sb.) a zkušenost v oblasti zadávání veřejných zakázek, znalost a praktické zkušenosti s legislativou v oblasti životního prostředí, znalost a orientace v oblasti kontrol (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví), znalost a orientace v oblasti rozpočtových pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb.), aktivní a analytický přístup k práci, schopnost systematické práce a vytváření administrativních postupů z relevantních materiálů a platných právních předpisů, zkušenost s tvorbou metodik, manuálů a řídící dokumentace, dobré komunikační, prezentační a organizační dovednosti, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, týmová spolupráce, spolehlivost, důslednost, koncepční myšlení, uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint), řidičský průkaz sk. B.
K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis v českém jazyce,
b) motivační dopis.
5 Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
6 Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
7 Pokud vybraný žadatel nebude mít potřebnou zdravotní způsobilost, dohoda podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona bude považována od počátku za neplatnou (§ 28 odst. 5 zákona).
8 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
9 Doklad (minimálně prostou kopii) je nutné doložit již při podání Žádosti o přijetí do služebního poměru. Pokud nebude doloženo, žádost bude z výběrového řízení vyřazena dle § 27 odst. 2 zákona.
4
Ministerstvo životního prostředí podporuje rovnost žen a mužů, diverzitu v rozhodovacích pozicích a přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.


 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena