Ministerský rada - konzultant/ka problematiky uhelných regionů, v oddělení RESTART (MMR)

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. MMR_876, ministerského rady – konzultanta/ky problematiky uhelných regionů, v oddělení RESTART, v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 12.01.2020
Datum platnosti 27.01.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
 • Místem výkonu služby je Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2021.
 • Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. březen 2020.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
 1. zpracování návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití finančních prostředků EU, ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované ČR do zahraniční, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání finančních prostředků EU, ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované ČR do zahraničí vč. pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly,
 2. participace na koordinaci kohezní politiky v regionech soudržnosti řešených v rámci programu RESTART s důrazem na využití potenciálu nových podpůrných nástrojů pro programové období EU 2021+,
 3. spolupráce na koordinaci programů rozvoje regionů řešených v rámci programu RESTART v kontextu aktivit Platformy pro uhelné regiony v transformaci (dále jen Platforma) při Evropské komisi,
 4. spolupráce na koordinaci využívání finančních prostředků Evropské unie vycházející ze specifického zaměření činnosti Platformy s cílem maximalizovat potenciál jejich přínosu pro rozvoj regionů řešených v rámci programu RESTART,
 5. zpracování opatření v programu RESTART tematicky a obsahově odpovídajících cílům Platformy,
 6. příprava prezentací a práce s analytickými podklady vytvořených v rámci Výkonného týmu programu RESTART a ve spolupráci se zástupci regionů pro potřeby Platformy,
 7. zajištění odborných příprav návštěv zástupců Platformy v České republice             a návštěv zástupců Výkonného týmu programu RESTART, zástupců MMR, zástupců dalších resortů a zástupců regionů na zahraničních akcích pořádaných v kontextu aktivit platformy,
 8. zajištění přenosu znalostí z regionů směrem k Evropské komisi a zpět do regionů,
 9. plnění úkolů dle pokynu příslušného přímého představeného, které vyplývají z výše uvedených příkladů vykonávaných správních činností.
 
Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 27. ledna 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona    č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.
 
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady – konzultanta/ky problematiky uhelných regionů, č. j. MMR-57892/2019-94“.

https://mmr.cz/cs/Kariera/Pracovni-prilezitosti

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4];   
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu              o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle  § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[5]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
 
2) splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 1/2020, č.j.: 357/2020, kterým je odborné zaměření vzdělání, a to vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a to v oboru regionální rozvoj, mezinárodní vztahy nebo ekonomickém.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom),
 
3) splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 1/2020, č.j.: 357/2020, kterým je znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 2. stupni znalosti anglického jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[6].
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazující úroveň znalosti cizího jazyka přiloženého k žádosti.
 
 
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis
 2. motivační dopis
 
[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[5] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[6] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
 
[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena