Ministerská rada – konzultanta/ky pro Karlovarský kraj, oddělení Restart (MMR)

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. MMR_879, ministerského rady - konzultanta/ky pro Karlovarský kraj, v oddělení RESTART, v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Datum vystavení 09.01.2020
Datum platnosti 25.01.2020
Kraj Karlovarský kraj
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
 • Místem výkonu služby jsou Karlovy Vary.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2021.
 • Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. březen 2020.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
 Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
 1. vyhodnocování čerpání finančních prostředků z fondů EU za všechny operační, dotační a jiné další rozvojové programy v kontextu rozvojových potřeb Karlovarského kraje (dále jen KVK) a implementace opatření vycházejících ze Souhrných akčních plánů programu RESTART,
 2. participace na koordinaci kohezní politiky v regionech soudržnosti řešených v rámci programů RESTART s důrazem na využití nových podpůrných nástrojů pro programové období EU 2021+,
 3. participace na přípravě/koordinaci plánů realizace projektů v KVK provázaných s implementací opatření Souhrnu akčních plánů programu RESTART,
 4. konzultační a expertní služby spojené s podporou rozvoje KVK, které jsou v kompetenci Výkonného týmu programu RESTART; poskytování odborných stanovisek a doporučení dalším členům týmu,
 5. příprava podkladů pro jednání odb. týmů k tematickým pilířům i pracovních skupin, které zprostředkuje Regionální stálá konference KVK,
 6. úzká spolupráce se zástupci Regionální stálé konference KVK,
 7. zajištění jednání se zástupci samospráv, regionálních platforem, profesních svazů, krajskou RHSD, Paktem zaměstnanosti a dalších stakeholderů KVK v kontextu implementace programu RESTART vč. účasti na jednáních,
 8. průběžná prezentace stavu implementace programu RESTART v rámci KVK,
 9. participace na zajištění marketingové podpory programu RESTART,
 10. součinnost při koordinaci aktivit souvisejících s aktivitami Platformy pro uhelné regiony v transformaci při Evropské komisi v kontextu rozvojových potřeb KVK.
 
Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 25. ledna 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady – konzultanta/ky  pro Karlovarský kraj,
č.j. MMR 57907/2019-94“.

 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel který:
 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];
 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4]
 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu
o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle
§ 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[5]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.
2) splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 1/2020, č.j.: 357/2020, kterým je odborné zaměření vzdělání, a to vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru regionální rozvoj, mezinárodní vztahy nebo ekonomickém.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom).
 
 
 
 
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis
 2. motivační dopis
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[5] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena