Metodik / metodička řízení operačního programu (OPZ)

V souladu s usnesením vlády č. 444/2014 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: metodik / metodička řízení operačního programu (OPZ) v odboru řízení programů ESF / oddělení metodiky a koordinace, VŘ 83/2018

Datum vystavení 05.12.2018
Datum platnosti 17.12.2018
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Požadavky:
 • státní občanství Česká republika nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice,
 • dosažení věku 18 let,
 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu,
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího,
 • znalost AJ/NJ/FJ, úroveň 1 (dokládá se dokladem o vykonané jazykové zkoušce),
 • samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové spolupráce,
 • analytické myšlení, aktivní přístup k řešení problémů,
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office),
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce),
 • plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením),
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením),
 • praktická znalost prostředí ESF a z něj spolufinancovaných operačních programů. 
Výhodou:
 • znalost implementační struktury OPZ a znalost legislativy Evropského společenství a ČR,
 • zkušenost s prací s monitorovacím systémem MS 2014+,
 • zkušenosti s kontrolou a monitoringem realizace projektů.  
Hlavní náplň činnosti:
 • zajištění tvorby programových dokumentů spolufinancovaných z ESF z hlediska uplatňování strategie zaměstnanosti a strategie sociálního začleňování EU a ČR pro příslušné programovací a rozpočtové období EU a jejich aktualizace, a to včetně koordinace všech subjektů zapojených do jejich přípravy a aktualizace,
 • zajištění spolupráce a součinnosti s Evropskou komisí (EK) a MMR (Národní orgán pro koordinaci) při přípravě a řízení strategických a realizačních dokumentů v oblasti politiky soudržnosti (Dohoda o partnerství, operační programy),
 • zpracovávání stanovisek k materiálům zabývajícím se problematikou politiky soudržnosti v ČR, zejména ve vztahu k orgánům EU a příslušným útvarům veřejné správy v ČR (ústřední a regionální úroveň),
 • zajištění přípravy a koordinace tvorby řídicí dokumentace (metodiky) programů ESF (operační manuál, pravidla pro žadatele a příjemce, pracovní postupy, ad.) a odpovědnost za její jednotný výklad a aktualizaci včetně posuzování žádostí o výjimky a přípravu rozhodnutí v této věci,
 • zajištění metodického řízení a podpory subjektů implementační struktury programů ESF (konzultace a zodpovídání dotazů, vzdělávání pracovníků) v souladu s platnou řídicí dokumentací programů,
 • spolupráce na zpracování analýzy rizik, jejich řízení, stanovení a kontroly nápravných opatření,
 • zajištění koordinace činností jednotlivých útvarů řídicího orgánu v rámci realizace programů ESF,
 • spoluúčast na strategickém řízení a implementaci programů ESF a spolupráce na zajištění horizontálních činností (monitoring a reporting, evaluace).
Nabízíme:
 • nástup 15. ledna 2019,
 • plný pracovní úvazek,
 • pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou),
 • platové podmínky dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová třída),
 • systém finanční a nefinanční motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna/sick-days, poukázky na stravování, ucelený systém vzdělávání zaměstnanců, možnost využití dětské skupiny),
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy na Smíchově. 
Požadavky na obsah přihlášky:
 • motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem,
 • čestné prohlášení o svéprávnosti,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • kopie dokladu o vykonané jazykové zkoušce v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech,
 • kopie výpisu z trestního rejstříku. 
Doručení přihlášky:
Přihlášky doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 17. prosince 2018 (včetně) na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
 
Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru předložen k nahlédnutí originál.
 
Uchazeč/ka zasláním přihlášky do výběrového řízení prohlašuje, že si není vědom/a střetu zájmu při vykonávání činnosti na dané pracovní pozici.
 
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
www.mpsv.cz/cs/70

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena