Koordinátor/ka technické pomoci v odboru evropských fondů (MHMP)

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené Ing. Zdenou Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“), a podle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013, přijatý usnesením vlády č. 444 ze dne 16. 6. 2014, vyhlašuje dne 9. července 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice: koordinátor / koordinátorka technické pomoci v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy (kód 2047)

Datum vystavení 09.07.2019
Datum platnosti 29.07.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Základní informace:
 • Sjednaný druh práce: koordinátor / koordinátorka technické pomoci
 • Místo výkonu práce: Praha
 • Platová třída1): 12
 • Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
 • Plný pracovní úvazek
 • Termín předpokládaného nástupu: dle dohody
Stručná náplň práce:
Koordinace čerpání technické pomoci v rámci operačního programu.

Komplexní metodické a administrativní zajištění věcné administrace projektů technické pomoci spolufinancovaných z fondů EU v rámci operačních programů hl. m. Prahy, zejména:
 • odpovědnost za plánování čerpání technické pomoci;
 • zpracování a realizace projektů technické pomoci včetně zpracování žádostí o platbu a zpráv o realizaci (monitorovacích zpráv) a udržitelnosti a dalších souvisejících činností;
 • organizace a administrace výběrových/zadávacích řízení na dodavatele, spolupráce při zajištění výběrových řízení pro dodávky služeb v oblasti publicity, monitoringu a evaluací
 • komunikace s dodavateli služeb a zboží pro projekty technické pomoci
 • zajišťování akcí spojených s využitím technické pomoci včetně workshopů, seminářů a veřejných prezentací
 • zpracování pravidelných zpráv a informací o administrativní kapacitě
 • koordinace vzdělávání zaměstnanců odboru FON
 • Zabezpečování činností souvisejících s personální agendou odboru.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona o úřednících:
 • a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • c) způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
 • d) bezúhonnost2).
Požadované vzdělání:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Požadované znalosti a dovednosti:
 • dobrá orientace v problematice fondů EU
 • znalost anglického jazyka (min. na úrovni A1)
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejména Excel, Word), schopnost práce s daty, graf, databázemi
Osobnostní předpoklady:
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
 • prezentační a organizační dovednosti
 • analytické myšlení
 • samostatný přístup ke svěřeným činnostem, pečlivost
Výhodou:
 • znalost uživatelského prostředí MS2014+
 • zkušenosti s administrací projektových žádostí
 • zkušenosti se zadáváním/realizací veřejných zakázek
Nabízíme:
 • stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání a možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny zdravotního volna (sick days)
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
             … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Bližší informace naleznete na našich stránkách Volná pracovní místa na portálu www.praha.eu.

Způsob podání přihlášky do výběrového řízení:
Uchazeč/uchazečka podává přihlášku3) k výběrovému řízení, jejíž náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících, jsou:
 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis.
(Pro podání přihlášky lze využít formulář, který naleznete na níže uvedené stránce.)
 
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona o úřednících, nutno připojit:
 1. životopis, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se správního řízení,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Doručení přihlášky:
Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29. července 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29,  111 21 Praha 1.
 
Na obálku prosím uveďte:
„NEOTEVÍRAT -výběrové řízení „ koordinátor/ka TP/2047/FON/VR157/19/R“
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
odbor personální, oddělení sekretariátu a výběrových řízení zaměstnanců
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
 
Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat rovněž prostřednictvím datové schránky.  U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena konverze do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky 48ia97h.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
 
Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na:
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20
 
Poznámky:
1) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
 
2) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
 
3) Přihláškou se rozumí samostatný doklad. Úplnost přihlášky a požadovaných příloh je podmínkou pro uzavření pracovního poměru úředníka / úřednice a jmenování do funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice. 
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje poskytnuté nad rámec tohoto zákona slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. Přihláška do výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchována u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21).
Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.
 
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může úředník vykonávat (až na zákonem stanovené výjimky) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. 
 
 
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena