Koordinátor/ka evaluace v odboru evropských fondů (MHMP)

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, zastoupené Ing. Zdenou Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“), a podle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013, přijatý usnesením vlády č. 444 ze dne 16. 6. 2014, vyhlašuje dne 9. srpna 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice koordinátor / koordinátorka evaluace v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy (kód 2250).

Datum vystavení 09.08.2019
Datum platnosti 27.08.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Náplň práce:
Tvorba a rozvoj operačního programu a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie. Koordinace realizace operačního programu, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci operačního programu.
Tvorba vrcholných realizačních dokumentů operačního programu, řídících a koordinačních postupů a procesů, zejména:
 • příprava analýzy souvisejících s tvorbou programových dokumentů
 • příprava a projednávání návrhů programových dokumentů operačních programů
 • komunikace s Evropskou komisí, příslušnými pracovními skupinami a koordinačními výbory na úrovni EU, ČR a krajů ČR v rámci vyjednávání budoucí podoby politiky soudržnosti, přípravy a implementace operačních programů
 • komunikace s delegaturou hlavního města Prahy při EU v Bruselu, zejména týkající se přípravy analytických materiálů v oblasti regionální politiky a politiky soudržnosti
 • příprava koncepčních záměrů týkajících seš priorit hl. m. Prahy pro čerpání prostředků pro programové období 2014+, spolupráce při přípravě následného programového období EU
 • podíl na tvorbě metodiky OP PPR
 • spolupráce při přípravě a administraci veřejných zakázek odboru.Zodpovědnost za plnění evaluačních aktivit dle metodického pokynu MMR pro evaluace v programovém období 2014 - 2020 kap. 8.2  - Evaluační jednotka na úrovni řídícího orgánu.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona o úřednících:
 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
 4. bezúhonnost2).
Požadované vzdělání:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Další požadavky:
 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejména Excel, Word), schopnost práce s daty, graf, databázemi 
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
 • prezentační a organizační dovednosti
 • analytické myšlení
 • samostatný přístup ke svěřeným činnostem, pečlivost 
Výhodou:
 • dobrá orientace popř. praxe v problematice fondů EU
 • zkušenost s evaluacemi
 • znalost problematiky řízení organizací
 • znalost uživatelského prostředí MS2014+
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek
 • místo výkonu práce Praha
 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (v platové třídě13)2
 • nástup dle dohody
 • pracoviště v centru Prahy
 • místo vhodné také pro absolventa / absolventku
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days)
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, jazykové kurzy, program mentoringu a koučinku
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
Způsob podání přihlášky do výběrového řízení:
Uchazeč/uchazečka podává přihlášku3) k výběrovému řízení, jejíž náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících, jsou:
 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis. 
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona o úřednících, nutno připojit:
 1. životopis, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se správního řízení,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 27. srpna 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy,       Jungmannova 35/29,  111 21 Praha 1.
   
  Na obálku prosím uveďte:
  „NEOTEVÍRAT -výběrové řízení - koordinátor/ka evaluace/2250/FON/VR183/19/S“
  Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
  odbor personální
  Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
   
  Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž elektronicky prostřednictvím datové schránky.  U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky hlavního města Prahy: 48ia97h. Do předmětu prosím uveďte: „NEOTEVÍRAT - výběrové řízení - koordinátor/ka evaluace/2250/FON/VR183/19/S“
   
  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Úplné oznámení je k dispozici na kariérních stránkách a úřední desce MHMP.
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html
 
Poznámky
1) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
2) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
3) Přihláškou se rozumí samostatný doklad. Úplnost přihlášky a požadovaných příloh je podmínkou pro uzavření pracovního poměru úředníka / úřednice a jmenování do funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice.  
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje poskytnuté nad rámec tohoto zákona slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. Přihláška do výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchována u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21).
Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.
 
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může úředník vykonávat (až na zákonem stanovené výjimky) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.  

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena