Finanční manažer/manažerka - 2 místa (OP PPR)

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, zastoupené Ing. Zdenou Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy, v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013, přijatým usnesením vlády č. 444 ze dne 16. 6. 2014, vyhlašuje dne 14. ledna 2020 výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst úředníka/úřednice finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy (kódy 3074 a 3077) na dobu určitou.

Datum vystavení 14.01.2020
Datum platnosti 28.01.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Náplň práce
Vyhodnocování čerpání prostředků z (operačních) programů v rámci hl. města Prahy spolufinancovaných z fondů EU. Komplexní metodické a administrativní zajištění administrace a kontrol podpořených projektů spolufinancovaných z fondů EU v rámci (operačních) programů hl. města Prahy, zejména:
 • konzultační a metodická podpora žadatelům
 • zaznamenávání úkonů administrace v informačním systému
 • posuzování výše podpory pro projektové žádosti a efektivnost navržených rozpočtů
 • příprava a zajištění uzavírání dodatků ke smlouvám o financování
 • kontroly předložených monitorovacích zpráv resp. zpráv o realizaci a udržitelnosti projektů, včetně žádostí o platbu a všech jejich příloh, z hlediska oprávněnosti, způsobilosti nákladů a souladu se smlouvou o financování
 • zpracování podkladů pro platby schválené žádosti o platbu; zpracování podkladů pro plánování finančních alokací pro jednotlivé výzvy
 • spolupráci na odhadu čerpání prostředků z rozpočtu programu za administrované projekty
 • metodická podpora příjemců při řízení realizace projektů (zpracování monitorovacích zpráv anebo zpráv o realizaci a udržitelnosti projektů včetně žádostí o platbu)
 • kontrola výběrových a zadávacích řízení
 • zajištění provedení kontrol projektů (administrativních ověření a z moci úřední), spolupráce při plánování kontrol projektů a zajištění evidence smluv.
 
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
a)         fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b)         občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c)         způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
d)        bezúhonnost1).
           
Požadované vzdělání
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 
 
 
Další požadavky
 • dobrá orientace v problematice fondů EU
 • znalost anglického jazyka (nejméně na úrovni A1)
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office - zejména Excel, Word, Internet)
 • komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti
 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • samostatný přístup ke svěřeným činnostem, pečlivost
 
Vítány
 • praxe v oblasti fondů EU
 • znalost uživatelského prostředí MS2014+
 • zkušenosti s realizací či administrací projektů EU
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 
Nabízíme
 • pracovní poměr na dobu určitou do 31. května 2021
 • plný pracovní úvazek
 • místo výkonu práce Praha
 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (v platové třídě 122)
 • nástup dle dohody
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost programu mentoringu a koučinku, jazykové kurzy
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
Bližší informace naleznete na našich kariérních stránkách.

 
 http://penizeproprahu.cz/volna-mista/

Způsob podání nabídek
 
Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem3) prosím zasílejte do 28. ledna 2020 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou – finanční manažer/ka/FON/3074/3077/VM3/20/S“
 
Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru a kvalifikačního požadavku bude ověřeno bezprostředně před konáním výběrového pohovoru. Uchazeč/uchazečka předloží k nahlédnutí rovněž originály nebo ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisu z Evidence rejstříku trestů, který nebude starší 3 měsíců.
 
 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení a další informace naleznete na úřední desce HMP a na magistrátních kariérních stránkách
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky
 
1) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
 
2) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
 
 3) Poskytnuté osobní údaje uvedené v životopise budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Osobní údaje (kontaktní údaje) slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení bude zaslaný životopis, popř. další zaslané písemnosti zlikvidovány. Záznam o výběrovém řízení obsahující osobní údaje účastníků výběrového řízení (jméno, příjmení, kontaktní údaje) bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchován u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21). Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.
 
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. 
 
 
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena