Administrátor/ka technické pomoci (OPVVV)

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru Referent/ka Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Administrátor/ka technické pomoci v oddělení materiálně technické podpory v odboru technické pomoci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místa MSMT0000435S (zástup za RD)

Datum vystavení 08.03.2019
Datum platnosti 07.04.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Náplň práce:
 • zpracovávání interních objednávek, průzkumů trhu a dalších dokumentů týkajících se provozních záležitostí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“);
 • archivace projektů v rámci odboru technické pomoci OP VVV;
 • vyřizování reklamací majetku pořízeného z prostředků technické pomoci OP VVV;
 • spolupráce s projektovými administrátory při zajišťování objednávek a veřejných zakázek pro realizaci projektů technické pomoci OP VVV;
 • příprava podkladů pro tvorbu právních smluv a právních dokumentů podle obecně závazných předpisů v oblasti veřejných zakázek;
 • příprava podkladů pro tvorbu analýz a provozních směrnic;
 • podílení se na ukončování operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace.
Požadujeme:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti;
 • ochotu a schopnost rychle se učit novým věcem;
 • uživatelskou znalost MS Office (Word, PowerPoint, Outlook);
 • velmi dobrou znalost MS Excel;
 • zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, flexibilitu.
Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř. cizího státního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musí předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Výhodou:
 • zkušenosti s archivací;
 • povědomí a základní orientace v oblasti facility a IT.
Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup RD;
 • předpokládaný nástup 15. května 2019, případně dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13.  platové třídě (platový tarif 26 480 – 39 790 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Nabízíme:
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké výhody (pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna ročně, stravenky, možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Doručení žádosti:
 • Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy) a podepsanou informací o zpracování osobních údajů (postačí sken), která je uvedena v příloze tohoto oznámení o vyhlášení výběrového řízení, zasílejte na adresu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 7. dubna 2019. Do předmětu zprávy uveďte „Administrátor/ka technické pomoci, č. j.: MSMT-7247/2019-1“.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v §303, odst. 3, a je seznámen s  § 304, odst. 1 téhož zákona.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
 
Poučení o zpracování osobních údajů:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete na adrese http://www.msmt.cz/ministerstvo/volna-mista.

V případě dalších dotazů se obracejte na:
Ditu Poskočilovou, email: dita.poskocilova@msmt.cz   

Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na:
www.msmt.cz/ministerstvo/administrator-ka-technicke-pomoci-zastup-za-rd-1

 
 
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena