2x Finanční manažer/ka v odboru evropských fondů MHMP (OP PPR)

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, zastoupené Ing. Zdenou Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy, v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013, přijatým usnesením vlády č. 444 ze dne 16. 6. 2014, vyhlašuje dne 9. srpna 2019 výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst úředníka/úřednice finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy (kódy 1928, 2042) na dobu určitou.

Datum vystavení 09.08.2019
Datum platnosti 27.08.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Náplň práce:
Metodické a administrativní zajištění administrace a kontrol podpořených projektů spolufinancovaných z fondů EU v rámci (operačních) programů hl. m. Prahy:
 • konzultační a metodická podpora žadatelům
 • administrace v informačním systému
 • archivace dokumentů souvisejících s administrací projektu ve složce projektu/MS2014+ a ve spisové službě
 • příprava a uzavírání dodatků ke smlouvám o financování
 • kontrola monitorovacích zpráv a zpráv o realizaci a udržitelnosti projektů, včetně žádostí o platbu
 • zpracování podkladů pro provedení platby schválené žádosti o platbu
 • zpracování podkladů pro plánování finančních alokací pro jednotlivé výzvy
 • metodická podpora příjemcům
 • zajišťování kontrol výběrových a zadávacích řízení
 • provádění kontrol projektů (administrativních ověření a kontrol z moci úřední)
 • spolupráce na plánu kontrol projektů
 • poskytování informací při evidenci a řešení nesrovnalostí.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
 4. bezúhonnost1).
Požadované vzdělání: 
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
Další požadavky:
 • dobrá orientace v problematice fondů EU
 • znalost anglického jazyka (alespoň na úrovni A1)
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office - zejména Excel, Word, Internet)
 • dobré komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti, analytické myšlení, samostatný přístup ke svěřeným činnostem, pečlivost 
Vítány:
 • praxe v oblasti fondů EU
 • znalost uživatelského prostředí MS2014+
 • zkušenosti s realizací či administrací projektů
 Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské/rodičovské dovolené
 • plný pracovní úvazek
 • místo výkonu práce Praha
 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (v platové třídě12)2
 • nástup dle dohody
 • místa jsou vhodná také pro absolventy/absolventky
 • pracoviště v centru Prahy
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days)
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, jazykové kurzy, program mentoringu a koučinku
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina… a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
Způsob podání nabídek:
Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem3) prosím zasílejte do 27. srpna 2019 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou – finanční manažer/ka/FON/ 1928/2042/VM53/19/S“.
 
Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru a kvalifikačního požadavku bude ověřeno bezprostředně před konáním výběrového pohovoru. Uchazeč/uchazečka předloží k nahlédnutí rovněž originály nebo ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisu z Evidence rejstříku trestů, který nebude starší 3 měsíců.
                                                          
Úplné oznámení je k dispozici na kariérních stránkách a úřední desce MHMP.
 http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html
 
 Poznámky
1) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
2) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
 3) Poskytnuté osobní údaje uvedené v životopise budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Osobní údaje (kontaktní údaje) slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení bude zaslaný životopis, popř. další zaslané písemnosti zlikvidovány. Záznam o výběrovém řízení obsahující osobní údaje účastníků výběrového řízení (jméno, příjmení, kontaktní údaje) bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchován u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21). Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.
 
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.  

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena