Aktuality

23.08.2018 Změna datumu uzavření: na 15.03.2019
23.08.2018 Změna cílů: na Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování ,Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
23.10.2018 Změna názvu: Název se změnil z Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze na Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2.výzva)
23.10.2018 Změna datumu otevření: na 01.11.2018
23.10.2018 Změna datumu uzavření: na 28.02.2019
23.10.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 01.11.2018
23.10.2018 Změna oprávněného žadatele: na a) NNO, b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, c) městské části hl. m. Prahy podle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, d) organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, ústavy) působící v sociální oblasti a působící v oblasti práce s dětmi (platí jen pro aktivitu 9), e) organizace zřizované hlavním městem Prahou (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, ústavy) působící v sociální oblastia působící v oblasti práce s dětmi (platí jen pro aktivitu 9), f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro aktivitu 3) Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta jsou oprávněnými žadateli: h) poskytovatelé domácí hospicové (paliativní) péče, i) poskytovatelé sociálních služeb. Pro aktivitu 6) Podpora profesionalizace sociální práce na obcích nejsou oprávněnými žadateli organizace zřizované hl. m. Prahou uvedené pod písmem e). Je-li žadatelem organizace uvedená pod písmeny a), b), d), f) a g) platí, že tato organizace je oprávněným žadatelem za předpokladu, že městská část hl.m.Prahy, ve které má tato organizace sídlo či provozovnu a/nebo je jejím zřizovatelem, bude partnerem projektu bez finančního příspěvku. Pro aktivitu 9) Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny jsou oprávněnými žadateli organizace uvedené pouze pod písmem a), c), d), e).
27.10.2018 Změna stavu: na Otevřená
27.10.2018 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena