Druhá průběžná evaluace OP PPR

Operační program Operační program Praha - pól růstu ČR
Druh evaluace mid-term
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Posouzení príspevku OP PPR ve vazbe na plnení jednotlivých specifických cílu a posouzení jejich relevance (ne všechny specifické cíle budou hodnoceny výsledkove vzhledem k absenci výsledku v dobe hodnocení). Evaluace posoudí úcelnost, úcinnost a efekty na úrovni jednotlivých investicních priorit a specifických cílu, též ve vztahu k TZ, relevantním strategiím a DoP, vcetne príspevku intervencí ERDF i ESF k dosahování techto cílu (Narízení EP a Rady (EU) c. 1303/2013,cl. 56, odst. 3). V rámci hodnocení bude provedeno i posouzení horizontálních témat (rovných príležitostí a nediskriminace a udržitelného rozvoje), v souladu s Narízením EP a Rady (EU) c. 1303/2013 cl. 7 a 8). Zvláštní zamerení bude na zmenu klimatu. Hodnocení bude strukturováno dle výše uvedených oblastí. Evaluace bude i podkladem pro zprávu o pokroku na úrovni DoP (Narízení EP a Rady (EU) c. 1303/2013, cl. 52, odst. 1)) predkládané EK do 31. 12. 2019.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena