Meduin II - Metodické centrum pro integrované nástroje

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000068
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2018
Stav projektu: V realizaci

Předkládaný projekt MEDUIN II reaguje na povinnost Ministerstva pro místní rozvoj zajistit hodnocení, schvalování a kontrolu plnění integrovaných strategií, vázaných na využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020, tj. komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), integrovaných územních investic (ITI), ale také dalších integrovaných strategií, kterými je naplňována urbánní dimenze v podmínkách České republiky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 697 035,00
Veřejné zdroje ČR: 2 770 065,00
 
Celková částka: 18 467 100,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena