Územní dimenze

Cílem těchto stránek je informovat širokou veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky, tzv. územní dimenzi, a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou zapojeni do systému realizace a koordinace územní dimenze, v podobě zpětné vazby a aktuálních informací z této oblasti.

Naleznete zde popis principů územní dimenze a jejích typů, systému stálých konferencí, které ji koordinují, základní charakteristiku integrovaných nástrojů, jako jednu z možností naplňování územní dimenze, a stručné shrnutí uchopení územní dimenze v jednotlivých programech ESI fondů včetně informací o jejím naplňování.

Novinky

14.03.2018: Kolektiv autorů z Ministerstva pro místní rozvoj připravil ve spolupráci s místními akčními skupinami publikaci informující o využití nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v České republice.

14.03.2018: Klíčoví aktéři regionálního rozvoje budou probírat aktuální témata a priority regionální politiky

07.02.2018: V průběhu února 2018 budou zahájeny práce na návrhové části Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

18.01.2018: Dne 22. prosince 2017 byla schválena poslední žádost o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), čímž byl úspěšně završen proces hodnocení a schvalování strategií CLLD. Celkem bylo schváleno 178 ...

18.01.2018: V rámci přípravy Územně analytických podkladů ČR k problematice cestovního ruchu pořizovaných MMR, došlo k aktualizaci mapových podkladů vymezujících tzv. rajonizaci cestovního ruchu. Výstupem je vytvoření tří ...

14.12.2017: Územní partneři a ministerstva diskutují hlavní témata regionálního rozvoje pro potřeby budoucí podoby fondů EU

01.12.2017: V průběhu listopadu 2017 proběhla jednání územních pracovních skupin, které byly ustanoveny v rámci tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR po roce 2020.

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů