Jste zde: Úvodní strana > Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Od počátku roku 2017 probíhají na Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj první kroky k formování základní kostry Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.
Při tvorbě SRR 21+ počítáme se zapojením námi navržené struktury pracovních skupin, která zohledňují široké spektrum územních partnerů. Zapojení relevantních partnerů je klíčovým předpokladem, aby SRR 21+ byla zastřešujícím národním dokumentem, který byl tvořen na partnerském principu, byl všemi partnery respektován a kompetentně vytvářen, zejména vlastním odbornými zdroji MMR právě za pomoci expertů v jednotlivých pracovních skupinách.
                               
Zásadní je, aby se podařilo sladit národní a regionální úroveň a promítnout národní priority do krajských strategií rozvoje územních obvodů krajů. Za základní komunikační kanál s regiony považuje MMR-ORP systém stálých konferencí, tj. RSK a NSK, které sdružují hlavní aktéry regionálního rozvoje v daném kraji (RSK), a propojuje regionální a národní úroveň prostřednictvím národní stálé konference (NSK).

    Harmonogram SRR [PDF, 281.06KB]
    Pracovní skupiny [PDF, 272.87KB]


Cíle nové SRR ČR 21+
  • Vytvořit respektovaný národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje
  • Aktivně zapojit všechny relevantní partnery při tvorbě SRR, vč. promítnutí národních priorit do krajských strategií prostřednictví pracovních skupin. Komunikace s regiony prostřednictvím regionálních stálých konferencí, které sdružují hlavní aktéry regionálního rozvoje v daném kraji.
  • Vytvořit užší vazbu mezi strategickým a územním plánováním, resp. mezi klíčovými strategickými dokumenty (Politika územního rozvoje ČR x Strategie regionálního rozvoje ČR)
  • Při tvorbě nové SRR ČR bude hlavním cílem sjednotit a formulovat základní strategické cíle včetně vytyčení velkých regionálních témat a priorit
  • Při stanovení základních cílů a potřeb hledat širší portfolio zdrojů financování rozvoje regionů, finančních nástrojů apod.
  • Využití územní dimenze a integrovaných nástrojů a jejich nastavení v rámci ESIF
  • Zajistit vazbu SRR 21+ na dokument Česko 2030, RIS jako základní zdroj dat vůči indikátorové soustavě Strategie Česko 2030
  • Zohlednit územní scénáře EU např. v oblasti městské agendy, polycentrické územní struktury apod.

Struktura pracovních skupin pro SRR 21+

1. Koordinační skupina SRR 21+
role: schvaluje a přijímá stanoviska, bere na vědomí, metodicky podporuje
složení: využití stávajících struktur NSK
jmenována ministrem, má statut a jednací řád, vede ji předseda NSK

2. PRACOVNÍ SKUPINA SRR21+
role: pracovní, aktivní přístup členů, dává podklady Koordinační pracovní skupině SRR 21+
složení: zástupci resortních ministerstev a územních partnerů
ustanovena MMR a schválena náměstkyní pro regionální rozvoj (popř. ředitelem ORP), vede ji ředitel MMR-ORP

3. PRACOVNÍ VÝKONNY TÝM SRR21+
role
: řízení a metodické vedení pracovních skupin a celé tvorby SRR 21+, vypracování souhrnných dílčích odborných výstupů
složení: interní pracovníci MMR-ORP a dalších odborů MMR + konzultant

4. ÚZEMNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
role
: odborné výstupy, doporučení, pracují pod Pracovní skupinou SRR 21+
složení:
PS regionální (zástupci regionálních odborů krajů RSK, Asociace krajů ČR, SMO ČR, SMS ČR, NSMAS ČR, SPOV ČR)
PS urbánní (zástupci zprostředkujících subjektů ITI, IPRÚ, NSZM, Asociace krajů ČR, SMO ČR, SMS ČR, SPOV ČR)
PS pro venkov (zástupci NS MAS ČR, SMO ČR, SMS ČR, SPOV ČR, MZe, Agrární komory, MŽP, Asociace soukromého zemědělství + další zástupci venkova)

5. TEMATICKÉ PRACOVNÍ SKUPINY
role
: odborné výstupy, doporučení, pracuje pod Pracovní skupinou SRR 21+
složení:
PS ekonomický pilíř (členové a vedení PS z řad vytipovaných odborníků)
PS sociální pilíř (členové a vedení PS z řad vytipovaných odborníků)
PS environmentální pilíř (členové a vedení PS z řad vytipovaných odborníků)

6. PRACOVNÍ SKUPINA PRO ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI
role
: nastavení implementace, verifikace indikátorů, pracuje pod Pracovní skupinou SRR 21+
složení: zástupci na implementaci a řízení (MMR-ORP, NOK + členové PS SRR 21+ a územních partnerů)