Jste zde: Úvodní strana > Aktuality > Shrnutí 7. zasedání Národní stálé konference

Shrnutí 7. zasedání Národní stálé konference

26.10.2017: ​Ve dnech 5. – 6. září se v Hradci Králové v prostorách Nového Adalbertina uskutečnilo 7. zasedání Národní stálé konference. Během prvního dne zasedání proběhlo jednání jednotlivých komor, druhý den bylo na programu plenární zasedání.
Na komoře regionální byly představeny závěry     zprávy o plnění územní dimenze za rok 2016 [PDF, 4.06MB], která je prozatím dle alokace schválených projektů (37,8 mld. Kč k 31. 12. 2016) naplňována téměř dle předpokladů s ohledem na aktuální stav programového období obecně. Rozhodující však bude hodnocení na základě zrealizovaných projektů a zejména jejich naplněných indikátorů, kdy první větší množství lze očekávat již v tomto roce. Prezentovány byly příklady dobré praxe RSK, konkrétně se jedná o semináře a konference na témata vybraných výzev operačních programů, odborná témata (sociální začleňování, veřejné zakázky), nebo prezentaci úspěšných projektů jako inspirace pro další žadatele. Mezi dobrou praxi jde zařadit také zkvalitnění postupu aktualizace regionálních akčních plánů s využitím moderních databází, které kladou menší nároky na uživatele, kteří pro tyto účely vyplňují své projektové záměry.

Samotné  výstupy z aktualizovaných regionálních akčních plánů byly dalším bodem programu, v rámci nějž bylo rozhodnuto o jejich projednání s příslušnými resorty a řídicími orgány do konce roku 2017. Cílem projednávání je v rámci platných pravidel (národních i evropských) nastavit národních dotační tituly a podmínky čerpání z operačních programů tak, aby odpovídaly potřebám území. Vedle toho byla se zástupci řídicích orgánů řešena konkrétní usnesení regionálních stálých konferencí RSK a stanoven jednotný postup jejich vypořádání s cílem zefektivnit komunikaci mezi RSK a řídicími orgány. Všechna usnesení RSK budou na jednom místě v sekci „Monitoring usnesení RSK“.

Při jednání komory ITI a IPRÚ proběhla v úvodu prezentace aktualit z oblasti urbánní politiky, např. OP URBACT III    , Smart Cities    , MEDUIN II nebo informace o aktualizaci Zásad urbánní politiky z července 2017. Zástupci nositelů ITI a IPRÚ zhodnotili stav realizace svých integrovaných strategií, informovali o vypsání výzev na  úrovni nositele a zkušenostech s prvními integrovanými projekty. MMR na zasedání prezentovalo hlavní metodické a koordinační aktivity, které podniká v oblasti integrovaných nástrojů a které se v současné době týkají především změn integrovaných strategií. Své zkušenosti s průběhem realizace prezentovaly také jednotlivé Řídicí orgány, které reflektovaly dosavadní spolupráci s nositeli i dosavadní průběh hodnocení integrovaných projektů.

Na zasedání komory CLLD byli přítomní informováni o aktuálním stavu hodnocení a schvalování žádostí o podporu strategií CLLD. Více jak 150 z nich je již schváleno, a tak mohli zástupci nositelů tohoto integrovaného nástroje představit stav jejich implementace, kdy již dochází k vypisování výzev a výběru projektů. Zástupci řídících orgánů zhodnotili aktuální stav implementace CLLD na úrovni jednotlivých operačních programů (IROP, PRV, OP Z a OP ŽP). Na komoře CLLD byla také zmíněna potřeba v dostatečném předstihu stanovit jednoznačné požadavky na strukturu integrovaných strategií pro období 2020+ a byla vedena intenzivní diskuse o možnostech vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o podporu SCLLD.

Na plenárním zasedání Národní stálá konference v roli Národní koordinační skupiny, která zastřešuje proces přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2030 (SRR), projednala stav přípravy strategie společně s vybranými výsledky analytické části a z ní vyplývajícími východisky pro návrhovou část tohoto dokumentu. Převážná část prací ještě jednotlivé pracovní skupiny, které se na tvorbě SRR podílí, čeká. Dle harmonogramu má být dokončena na začátku roku 2019. SRR je úzce provázána s přípravou podoby politiky soudržnosti po roce 2020 (NKR), které byl věnován následující bod zasedání. Již nyní lze předpokládat, že prostředků na politiku soudržnosti bude v novém programovém období méně. Právě proto musí být ČR aktivní při vyjednávání a bude velmi důležité stanovit priority na základě co nejširší shody klíčových aktérů regionálního rozvoje. K tomu má sloužit také SRR jako jeden z důležitých podkladů pro zpracování NKR.

Ve druhé části plenárního zasedání informoval zástupce Národní sítě MAS ČR o pokroku implementace CLLD z pohledu NS MAS a program 7. zasedání NSK byl uzavřen příspěvkem Agentury pro sociální začleňování o aktuálním stavu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, který je jedním z nástrojů podílejícím se na naplňování územní dimenze v oblasti sociálního začleňování s využitím prostředků IROP, OP Zaměstnanost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zápis včetně dalších podkladových materiálů ze 7. zasedání NSK naleznete zde.

Další zasedání Národní stálé konference se uskuteční 14. prosince 2017 v Praze.