Jste zde: Úvodní strana > Aktuality > Příprava Strategie regionálního rozvoje ...

Příprava Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ v plném proudu

19.10.2017: Probíhají intenzivní práce na analytické části strategie, do které jsou zapojeni všichni klíčoví partneři na národní, regionální i lokální úrovni včetně zástupců akademické sféry. O postupu prací je informována rovněž vláda ČR, která na svém zasedání 11. října 2017 vzala připravenou informaci na vědomí.
Souhrnná informace, která byla představena členům vlády, popisuje principy, na nichž chce MMR stavět celkovou kvalitu strategie tak, aby splňovala základní předp​oklady moderního strategického dokumentu. Informace je ke stažení     zde [PDF, 1.21MB].

Tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ začala s dostatečným předstihem, aby byl řádný prostor na zohlednění široké škály již zpracovaných strategických dokumentů a projednání s klíčovými partnery. Právě dosažení shody se všemi zainteresovanými partnery je velmi podstatné pro budoucí úspěšnou implementaci strategie a využití při nastavování priorit při politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. 
V první polovině října se proto uskutečnila druhá vlna setkání MMR se zástupci akademické sféry a vedoucích odborů strategického rozvoje krajů. 

V Hradci Králové se uskutečnilo druhé setkání s vedoucími odborů strategického rozvoje krajů a zástupci sekretariátů RSK, na kterém byla věnována pozornost zejména potřebě sladit harmonogram přípravy SRR ČR a strategií rozvoje jednotlivých krajů. Tyto dokumenty musí být vzájemně provázány, aby byly jednotně nastaveny podmínky pro rozvoj území na národní i regionální úrovni. 

Setkání u kulatého stolu s experty z akademické sféry se zúčastnili zástupci Univerzity Karlovy,  Ostravské univerzity v Ostravě, Západočeské univerzity v Plzni  a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a expertů projektu MEDUIN II, kteří se dlouhodobě věnují konzultační činnosti v rámci tvorby integrovaných strategií ITI a IPRÚ. Hlavním bodem jednání byla diskuze nad aktuálními výsledky analytické části, zejména problémové analýzy. Cílem diskuze bylo získat zpětnou vazbu nad definovanými územními problémy, kterými by se nová Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ měla zabývat, jejich příčin a důsledků, které přinášejí.

Na tato setkání naváže další série jednání územních pracovních skupin, tedy urbánní, venkovské a regionální, které představují tvůrčí segment celého procesu přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Více o tvorbě strategie naleznete zde

Termíny setkání pracovních skupin tvorby SRR ČR 2021+

Pracovní skupina venkov 9. listopadu 2017
Pracovní skupina urbánní 10. listopadu 2017
Pracovní skupina regionální 15. listopadu 2017
Pracovní skupina SRR 21. listopadu 2017