Jste zde: Úvodní strana > Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Každá soutěž má svá pravidla. Snažili jsme se je zkrátit na minimum, ale některá z nich jsme zkrátka nemohli vynechat. Pravidla tu jsou hlavně pro vás a férovou soutěž. Snad vás pouhých 21 bodů neodradí od čtení.
 1. Soutěž "Navrhni projekt" (dále jen "soutěž") vyhlašuje ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "vyhlašovatel"), Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Organizátorem soutěže je Oddělení publicity EU. Účelem soutěže je zvýšení informovanosti o fondech EU mezi budoucími žadateli.
 2. Soutěž probíhá od 1. 9. 2017 do 19. 4. 2018. Soutěžní projekty je možné zasílat od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2018.
 3. Přihlásit se do soutěže je možné zasláním soutěžního projektu do kteréhokoli Eurocentra       (informační kanceláře o EU v každém krajském městě).
 4. Do soutěže budou zařazeny soutěžní projekty obsahující informace dle závazné osnovy projektové žádosti, která je k dispozici na webových stránkách soutěže.
 5. Témata projektů musí být vyhotovena v souladu s příručkou, která je k dispozici na webových stránkách soutěže a na vyžádání i v tištěné podobě.
 6. Každý soutěžní tým má minimálně 2 a maximálně 6 členů, a to včetně pedagoga (tj. tým tvoří 1-5 studentů). Výjimky v počtu členů mohou být uděleny pouze se souhlasem organizátora.
 7. Každý soutěžní tým může přihlásit pouze jeden soutěžní projekt.
 8. Projekt mohou do soutěže přihlásit pouze jeho skuteční autoři.
 9. Soutěže se mohou účastnit studenti jakékoli střední školy v ČR s trvalým bydlištěm v České republice a s platnou adresou pro doručování na území České republiky (dále jen "soutěžící").
 10. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a technického realizátora soutěže.
 11. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá a bude předána dalšímu kandidátovi v pořadí.
 12. Ceny jsou uvedeny na internetových stánkách soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo změnit barevné varianty těchto cen, případně dodat cenu obdobného typu. Výherce je povinen do 10 dní po převzetí poukazu požádat společnost uvedenou na poukaze o zaslání příslušné ceny.
 13. O vítězích regionálního kola a celkových vítězích soutěže rozhodne odborná porota.
 14. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 15. Vítězové budou vyhlášeni a vyrozuměni vždy v rámci regionálního a celostátního kola.
 16. Jména vítězů budou zveřejněna na internetových stránkách soutěže.
 17. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher poštou.
 18. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 19. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých návrhů v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a vyhlašovatele soutěže, jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.
 20. Soutěžící registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách vyhlašovatele, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od registrace v soutěži.
 21. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.