Jste zde: Úvodní strana > Jak na projekt

Jak na projekt

 

Projektová žádost má jasně danou strukturu, které je třeba se držet. Připravili jsme vám přehled povinných součástí projektu společně s vysvětlivkami, abychom vám to ulehčili. Pokud chcete, můžete projekt psát v přiložené šabloně, pokud nechcete, stačí se držet níže uvedené struktury. Další důležitou součástí je čestné prohlášení, díky kterému vás pak budeme moci snadno kontaktovat.

Popis výchozího stavu

Na úvod popište současnou situaci ve vámi zvolené oblasti. Díky tomu přijdete na věci, které díky svému projektu můžete zlepšit a změnit a na způsob, který pro řešení současné situace zvolíte.
V této části byste měli odpovědět na několik jednoduchých otázek:
 • Čím se v projektu zabýváte?
 • Proč jste si vybrali právě toto téma?
 • Jaká je současná situace a problémy v ní?

TIP: Do popisu můžete zahrnout i přílohy, např. fotografie původního stavu, nebo průzkum veřejného mínění, který využijete při obhajobě užitečnosti projektu.
 

Cíle projektu

Určete, čeho by měl projekt dosáhnout, a pojmenujte pozitivní změny, ke kterým by měl přispět. Pokud to jde, stanovte si měřitelné cíle, tzv. indikátory. Uskutečnění vašeho projektu pak povede ke splnění těchto cílů.
V této části byste měli odpovědět na několik jednoduchých otázek:
 • Jaké problémy projekt řeší?
 • Čeho chcete díky projektu docílit?
 • Dají se cíle změřit? Pokud ano, jak?
TIP: Podle typu projektu můžete jeho cíl přiblížit také vizualizací či nákresem, zejména jedná-li se o novou stavbu či rekonstrukci objektu.


Příjemce podpory

Určete příjemce fondů EU, tedy toho, kdo by byl za projekt odpovědný. Může jím být soukromá firma, ale také kraj, obec, škola, nebo fiktivní nezisková organizace, kterou můžete pro tento účel založit.
V této části byste měli odpovědět na několik jednoduchých otázek:
 • Kdo je žadatelem o dotaci?
 • Je žadatel oprávněný k čerpání dotací z evropských fondů?
TIP: Pokud si v této části nevíte rady, kontaktujte pracovníka Eurocentra ve vašem regionu. Rád vám poradí, kdo může být oprávněným žadatelem pro váš projekt.


Aktivity projektu

Podrobně popište všechny aktivity, které chcete uskutečnit a které přispějí k naplnění cílů vašeho projektu.
Popis by měl obsahovat odpovědi na otázky:


ČEHO CHCETE PROJEKTEM DOSÁHNOUT?

např.:

 • kvalitnější výuka - v čem?
 • pohodlnější autobusová doprava - v čem?
 • zlepšení ochrany životního prostředí - jak?
 

CO BUDE HLAVNÍM VÝSTUPEM VAŠEHO PROJEKTU?

např.:
 • nové venkovní učební prostory
 • pořízení moderních autobusů
 • revitalizace zanedbaného území
 

JAKÝMI ZPŮSOBY CHCETE SVÉHO CÍLE DOSÁHNOUT?

např.:
 • analýza proveditelnosti
 • konzultace s architektem/stavební firmou
 
Aktivity projektu by měly bát SMART - Specifikované, Měřitelné, Akceptovatelné, Reálné a Termínované.


Zdroj financování

Zvolte si program v programovém období 2014–2020, ze kterého byste žádali o dotaci. Podle typu projektu stanovte prioritní osu a oblast podpory, pokud ji zvolený program má (neplatí vždy). Více informací zjistíte na webu www.dotaceEU.cz nebo v Eurocentrech.
Program je základním dokumentem pro konkrétní oblast (např. životní prostředí, regionální rozvoj). Ve­dle cílů státu EU v dané oblasti obsahuje popis aktivit, na které je možné čerpat dotace a výčet žadatelů, kteří se mohou o fi­nanční prostředky ucházet.
Prioritní osa představuje základní ob­last rozvoje v rámci pro­gramu. Je naplňována prostřednictvím jednotlivých oblastí podpory.
Oblast podpory je nejnižší a nejkonkrétněj­ší úrovní programu. Popi­suje konkrétní činnosti, na které lze žádat prostředky z fondů EU. Oblast podpo­ry není součástí všech pro­gramů, pouze některých.

 

Časový harmonogram

Rozvrhněte si, jak byste při uskutečnění projektu postupovali. Pro jednodušší plánování si rozdělte jednotlivé činnosti do etap (např. 1 etapa = 6 měsíců). U každé etapy popište aktivity a náklady, které se k ní vztahují.
Pro inspiraci přikládáme modelový příklad časového harmonogramu. Můžete se jím inspiro­vat, není povinné se držet přesné této podoby.

1.Průzkum trhu
2.Zpracování projektu
3.Příprava veřejných zakázek
4.Podání projektu
5.Vyhlášení veřejných zakázek
6.Výběr dodavatele
7.Realizace zakázek
8.Udržitelnost projektu


Rozpočet projektu

U skutečných projektů platí, že vynaložené náklady by měly odpovídat přínosům, proto je rozpočet jejich velmi důležitou součástí. V následujících bodech vám poradíme, jak na něj.
Při sestavování rozpočtu postupujte podle zásady 3 E.
Hospodárnost: Co nejnižší výdaje při za­chování cílů projektu. Vy­naložené zdroje by měly být k dispozici ve správnou dobu, na správném místě, v dostatečném množství, v odpovídající kvalitě a za nejvýhodnější cenu.
Účelnost: Takové použití prostředků, které zajistí nejlepší splně­ní cílů. Nezbytné je správ­né nastavení mezi cílem projektu a aktivitami, které k němu vedou.
Efektivita: Dosažení nejlepších mož­ných výsledků při daném objemu prostředků.

Cenový průzkum

Ve výpočtu vycházejte z cen běžných na trhu; udělejte si cenový průzkum a ten pak přiložte k rozpočtu. Porota spíše než přesnost zhodnotí, do jaké míry je váš rozpočet realistický. Průměrné ceny položek zjistíte pomocí cenového průzkumu. Ten si můžete udělat na internetu, nebo oslovit 3 dodavatele/výrobce s nezávaznou žádostí o kalkulaci. Do rozpočtu pak uveďte průměrné ceny, ke kterým jste došli.
 

Položkový rozpočet 

Sestavte si položkový rozpočet projektu podle časového harmonogramu jednotlivých etap. Rozpočet by měl obsahovat rozpis všech cenových položek, jejich financování i výslednou částku. Nezapomeňte na položky, které byste dokázali zajistit zdarma.


SWOT analýza

Udělejte si SWOT analýzu. Pomůže vám při zhodnocení přínosů a rizik vašeho projektu. Doporučujeme vám jí provádět průběžně. Lépe tak předejdete zbytečným nedostatkům. Poslední SWOT analýzu odešlete spolu s projektovou žádostí.
SVOT analýza je metoda, která vám pomůže pojmenovat silné (strengths) a slabé stránky (weaknesses) projektu a uvědomit si jeho příležitosti (opportunities) a možné limity/hrozby (threats) v případě jeho uskutečnění. Posouzení předností a limitů vám pomůže kriticky zhodnotit váš návrh v jeho jednotlivých fázích. SWOT analýza vám vytvoří přehledné výstupy, se kterými můžete ihned pracovat. Po vyhotovení prvního návrhu projektu, který pak můžete upravit podle výsledků SWOT analýzy.


Silné stránky

Zamyslete se nad hlavní­mi přínosy vašeho pro­jektu. Můžete si položit například následující otázky:
 • Komu by takový projekt pomohl?
 • Existuje již v našem okolí podobný projekt? (To snadno zjistíte po­mocí vyhledávače www.mapaprojektu.cz).

 

Slabé stránky

Podobně můžete pojmenovat i slabé stránky projektu:
 • Promysleli jsme dostatečně financování? Je časový harmonogram reálný?
 • Jak bychom zajistili další fungování projektu po jeho dokončení?
 • Co ještě můžeme zlepšit?


Příležitosti

Zde máme na mysli potenciální vnější příležitosti, tedy mimo samotný projekt. Pokud vás žádné nenapadají, podívejte se na silné stránky a pokuste se z nich odvodit možné příležitosti pro další rozvoj.

 • Jsou nezávisle na projektu naplánovány další kroky, které by nám mohly snížit náklady? (V případě autobusové zastávky třeba rekonstrukce silnice, která by mohla zahrnovat i stavbu nástupního ostrůvku pro plánovanou zastávku.)

Rizika

Hrozby představují rizi­ka, kterým však můžete předejít. Do projektu napište, jak.
 • Mohou se potřeby po­tenciálních uživatelů na­šeho projektu změnit?
 • Je náš projekt něčím omezen? (Například se nachází v záplavové oblasti.)
 • Jakým překážkám bychom čelili při jeho uskutečnění?

 

Udržitelnost projektu

Popište, jak byste v nezměněné podobě udrželi projekt funkční po dobu pěti let od jeho ukončení.
 • Pokud byste například chtěli postavit komunitní centrum, musí být žadatel schopen se o něj postarat i po ukončení projektu.
 • V případě, že budete žádat o novou učebnu, musí být například škola schopna zajistit její další provoz.


Čestné prohlášení

Připojené soubory