Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 9 Územní studie

Výzva č. 9 Územní studie

Číslo výzvy: 9.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy
Oprávnění žadatelé: Obce s rozšířenou působností
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 08.10.2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29.10.2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 04.07.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje dne 8. října 2015 průběžnou výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou na aktivitu územní studie.
Cílem je podpořit zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie veřejné infrastruktury lze realizovat v celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností a územní studie krajiny lze realizovat pouze na celý správní obvod obce s rozšířenou působností. Příjemci podpory mohou být pouze obce s rozšířenou působností. 
Celková alokace výzvy (EU +SR) je přibližně 159 mil. Kč 

Aktuality

24. 10. 2017 ŘO IROP oznamuje, že v průběhu září bylo ukončeno hodnocení projektů 9. výzvy IROP
, která byla zaměřena na podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou na aktivitu územní studie v rámci území správního obvodů obcí s rozšířenou působností na území celé ČR (mimo území hl. m. Prahy).
V této výzvě bylo předloženo celkem 167 projektů v celkovém finančním objemu cca 180 mil. Kč. Objem předložených žádostí tak přesáhl alokaci výzvy (150 mil. Kč). Vzhledem k podmínkám výzvy bylo možné doporučit k financování 136 projektů za cca 150 mil. Kč a zároveň 9 projektů bylo zařazeno do skupiny náhradních projektů. Přehledný seznam projektů schválených k financování i projektů náhradních je k dispozici     zde [PDF, 398.08KB].

 

6. 6. 2017 Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 9 „Územní studie“.

ŘO IROP oznamuje, že dne 6. června 2017 byl aktualizován text 9. výzvy IROP. Předmětem změny bylo zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 10. 10. 2017 na 4. 7. 2017 do 14 hodin. Důvodem změny je vyčerpání alokace 9. výzvy.


24. 3. 2017 Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“.
 ŘO IROP oznamuje, že dne 24. 3. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“.  Předmětem aktualizace je prodloužení příjmu žádostí do 10. 10. 2017, do 14:00, a změna alokace výzvy na 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie.
 
Výzva byla vyhlášena v říjnu roku 2015 a v současné době jsou předloženy projekty v hodnotě přibližně 30 mil. Kč. Díky prodloužení termínu příjmu žádostí mají možnost předkládat své žádosti i další žadatelé (obce s rozšířenou působností), kteří by původně stanovený termín nestihli.

3. 11. 2016 ŘO IROP dne 3. 11. 2016 vydává aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 9 ze specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Předmětem revize bylo zejména určení napravitelných a nenapravitelných kritérií přijatelnosti. Další změnou je to, že žadatelé budou dokládat uzavřené smlouvy s dodavateli pouze v příloze č. 2 Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením (dříve také v příloze č. 3 Smlouvy s dodavateli). Podrobný přehled změn je uveden v úvodu specifických pravidel.

13.5.2016 Řídicí orgán IROP vydal dne 13. 5. 2016 aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 9 Územní studie. Aktualizace uvedených pravidel jsou platné a závazné od 13. 5. 2016. Žadatelé, tj. obce s rozšířenou působností, se při přípravě žádostí o podporu musí řídit aktuálními dokumenty.
Výzva č. 9 Územní studie je zaměřena na zpracování územních studií na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství a územní studie řešící krajinu. Územní studie je možné zpracovávat v rámci území správního obvodu ORP. Tedy například lze zpracovávat územní studie veřejného prostranství pro jednotlivé obce ve správním obvodu. V případě územních studii veřejného prostranství došlo k upřesnění textace kritéria, že územní studie veřejného prostranství musí být vždy v souladu s platným územním plánem pro dané území. Rovněž došlo k úpravě textace způsobu zahájení realizace projektu. Nyní je možné předkládat žádosti o podporu i na územní studie, které mají předané zadání projektantovi i před datem 1. 1. 2014. 
 
22.02.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, odborem obecné ochrany přírody a krajiny, metodický pokyn k zadání územních studií zaměřených na řešení krajiny, spolufinancovaných ze specifického cíle 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu – 9. výzva IROP „Územní studie“.
Územní studii krajiny pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností. Územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech, a to i ve vazbě na zelenou infrastrukturu, protipovodňovou ochranu, Adaptační strategii EU a Evropskou úmluvu o krajině. Na pořízení tohoto dokumentu lze získat dotaci ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů (85 % z Evropské unie a 5 % ze státního rozpočtu). 
Metodický pokyn naleznete zde [PDF, 453.35KB].  

11. 11. 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Metodický návod pro pořízení a zpracování územní studie veřejného prostranství a Metodický pokyn zadání územní studie, které slouží také jako metodická pomoc pro žadatele a příjemce v 9.výzvě IROP "Územní studie". Metodický návod se připravuje také pro územní studie krajiny a regulační plány, o jejich zveřejnění Vás budeme informovat.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty