Jste zde: Úvodní strana > Výzva č. 9 Územní studie

Výzva č. 9 Územní studie

Číslo výzvy: 9.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy
Oprávnění žadatelé: Obce s rozšířenou působností
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 10. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje dne 8. října 2015 průběžnou výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou na aktivitu územní studie.
 
Cílem je podpořit zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie veřejné infrastruktury lze realizovat v celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností a územní studie krajiny lze realizovat pouze na celý správní obvod obce s rozšířenou působností. Příjemci podpory mohou být pouze obce s rozšířenou působností.
 
Celková alokace výzvy je 450 mil. Kč 

Aktuality

13.5.2016 Řídicí orgán IROP vydal dne 13. 5. 2016 aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 9 Územní studie. Aktualizace uvedených pravidel jsou platné a závazné od 13. 5. 2016. Žadatelé, tj. obce s rozšířenou působností, se při přípravě žádostí o podporu musí řídit aktuálními dokumenty.
Výzva č. 9 Územní studie je zaměřena na zpracování územních studií na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství a územní studie řešící krajinu. Územní studie je možné zpracovávat v rámci území správního obvodu ORP. Tedy například lze zpracovávat územní studie veřejného prostranství pro jednotlivé obce ve správním obvodu. V případě územních studii veřejného prostranství došlo k upřesnění textace kritéria, že územní studie veřejného prostranství musí být vždy v souladu s platným územním plánem pro dané území. Rovněž došlo k úpravě textace způsobu zahájení realizace projektu. Nyní je možné předkládat žádosti o podporu i na územní studie, které mají předané zadání projektantovi i před datem 1. 1. 2014. 
11. 11. 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Metodický návod pro pořízení a zpracování územní studie veřejného prostranství a Metodický pokyn zadání územní studie, které slouží také jako metodická pomoc pro žadatele a příjemce v 9.výzvě IROP "Územní studie". Metodický návod se připravuje také pro územní studie krajiny a regulační plány, o jejich zveřejnění Vás budeme informovat.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty