Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 68 Zvyšování kvality a ...

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD

Číslo výzvy: 68
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27.01.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 03.02.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2022
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 20. ledna 2017 průběžnou výzvu č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 4.1.

Ve výzvách bude podporována aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Dále aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, konkrétně stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Ve výzvě je připraveno 1,9 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území MAS (místních akčních skupin), které si podporu infrastruktury pro vzdělávání zvolily jako jednu ze svých priorit.

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy Místní akční skupinou (dále také MAS), nejdříve od 27. 1. 2017.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě MAS.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky MAS (soulad žádosti o podporu s výzvou MAS).

Aktuality

27.3.2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že byla vydána revize 68. výzvy IROP „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty CLLD“.
 
Hlavním předmětem revize je:
  • oblast podporovaných aktivit, kde se podpora týká také nových mateřských škol,
  • rozsah povinných příloh k žádosti o podpory, kdy již žadatel nemusí předkládat jako povinnou přílohu k žádosti Výpis z rejstříku trestů. 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

 Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky administraci projektů z výzvy č. 68 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde

Kontakty na jednotlivé MAS

MAS poskytují informace k zajištění souladu žádosti o podporu s výzvou MAS a kritérii pro hodnocení projektů, která jsou ve výzvě MAS uvedena. Kontakty na jednotlivé MAS jsou uvedené na stránkách Národní sítě MAS ČR http://nsmascr.cz/        

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty