Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 66 Infrastruktura pro ...

Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI

Číslo výzvy: 66
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 29.12.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 05.01.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 22. prosince 2016 průběžnou výzvu č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.
Ve výzvách bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, konkrétně stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Ve výzvě je připraveno 3 032 947 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Pražské, Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, Ostravské, Olomoucké, Ústecko-Chomutovské a Hradecko-Pardubické aglomeraci. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu, mimo území hl. m. Prahy.
Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a zprostředkujícího subjektu ITI, nejdříve od 5. 1. 2017.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 12. 2019.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a zprostředkujícího subjektu ITI.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele ITI (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele ITI) a ZS ITI (soulad žádosti o podporu s kritérii pro hodnocení).

Aktuality

21. 12. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 21. prosince 2017 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI".

Důvodem aktualizace je úprava platnosti výzvy ITI ve vazbě na ostatní výzvy Řídicího orgánu IROP k integrovaným nástrojům. Dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu, jsou vloženy nové kapitoly ve vazbě na novou verzi Obecných pravidel a dále jsou upřesněny některé podporované aktivity. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů.

19.1.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 19. ledna 2017 došlo k vydání aktualizací textů výzev a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 19. ledna 2017 u výzvy č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI".
Důvodem aktualizace je doplnění přepočtu alokace v eurech k zajištění souladu s OM  IROP, další změny jsou uvedeny na začátku revidovaných dokumentů.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky administraci projektů z výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.
 

Kontakty na nositele a Zprostředkující subjekty ITI

Kontakty na nositele a Zprostředkující subjekty ITI jsou na zveřejněné na jejich webových stránkách, odkazy na ně naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty