Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 65 Sociální podnikání ...

Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD

Číslo výzvy: 65.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 09.12.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.12.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2022
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 2. prosince 2016 průběžnou výzvu č. 65 „Sociální podnikání -  integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 " Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu".
Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.
Ve výzvě je připraveno 950 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území MAS (místních akčních skupin), které si podporu sociálního podnikání zvolili jako jednu ze svých priorit.
Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS, nejdříve od 9. 12. 2016.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě MAS.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky MAS (soulad žádosti o podporu s výzvou MAS).

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 65 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde
 

Kontakty na jednotlivé MAS

MAS poskytují informace k zajištění souladu žádosti o podporu s výzvou MAS a kritérii pro hodnocení projektů, která jsou ve výzvě MAS uvedena. Kontakty na jednotlivé MAS jsou uvedené na stránkách Národní sítě MAS ČR http://nsmascr.cz/    

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty