Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 64 Sociální podnikání ...

Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ

Číslo výzvy: 64.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům
Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 09.12.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.12.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 2. prosince 2016 průběžnou výzvu č. 64 „Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2.2 "Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání“.
Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.
Ve výzvě je připraveno 33 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území aglomerací Liberce – Jablonce nad Nisou a Zlína.
Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele IPRÚ, nejdříve od 9. 12. 2016.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele IPRÚ.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele IPRÚ (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele IPRÚ).
 

Aktuality

22. 1. 2018 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 22. ledna 2018 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 63 Sociální podnikání – integrované projekty ITI a výzvy č. 64 Sociální podnikání – integrované projekty IPRÚ.
Důvodem aktualizace je úprava platnosti výzvy IPRÚ ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel. Dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu, upřesnění týkající se definice jednoho podniku, jsou vloženy nové kapitoly ve vazbě na novou verzi Obecných pravidel a jsou aktualizovány některé přílohy těchto Pravidel.
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů.


Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky administraci projektů z výzvy č. 64 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde

Kontakty na nositele IPRÚ

Kontakty na nositele IPRÚ jsou na zveřejněné na jejich webových stránkách, odkazy na ně naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty