Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 61 Sociální infrastruktura ...

Výzva č. 61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ

Číslo výzvy: 61.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 22.11.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29.11.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 15. listopadu 2016 průběžnou výzvu č. 61 „Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2.1 "Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.
Cílem aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb je transformace ústavních sociálních služeb ve služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
V aktivitě Rozvoj sociálních služeb bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
Vznik komunitních center bude podporován v aktivitě Rozvoj komunitních center, a to konkrétně -  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.
 Cílem aktivity Sociální bydlení je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.
Ve výzvě je připraveno 849 855 000 Kč Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Jihlavy a Zlína.
 Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele  IPRÚ, nejdříve od 21. 11. 2016.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele IPRÚ.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele IPRÚ (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele IPRÚ).

Aktuality

27.7.2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 27. července 2017 byla vydána revize 61. výzvy IROP „Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ“.
Změny se týkají Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, ve kterých došlo u aktivity „Sociální bydlení“ k doplnění a upřesnění podmínek pro novou výstavbu sociálních bytů, v návaznosti na to byla přidána k těmto Pravidlům nová příloha č. 17 „Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP“.
Dále došlo ke změně v přílohách Specifických pravidel pro žadatele a příjemce č. P4D „Osnova studie proveditelnosti pro aktivitu Sociální bydlení“, přílohy č. 13 „Model pro výpočet lhůty doby pověření SOHZ (pro aktivitu Sociální bydlení) a přílohy č. 14 "Model pro výpočet míry dotace (pro aktivitu Sociální bydlení)“, přičemž změny v těchto modelech mají zároveň dopad do přílohy č. 16 „Vzor Pověřovacího aktu podle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby na závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu“. Všechny změny ve výše uvedených přílohách byly provedeny v návaznosti na závěry ze 7. jednání Monitorovacího výboru IROP. Změny nemají dopad do textu výzvy. Přehled všech změn je uveden na začátku Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. 

24. 7. 2017 ŘO IROP oznamuje, že dne 24. července 2017 byla vydána revize 61. výzvy IROP „Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ“. Hlavní změny ve výzvě a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce se týkají těchto oblastí:
  • doplněna nová aktivita do výzvy „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“, současně byly aktualizovány všechny relevantní části výzvy, včetně navýšení alokace výzvy, a kapitoly Specifických pravidel související s touto novou aktivitou, včetně příloh,
  • změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 12. 2019,
  • upraven rozsah povinných příloh k žádosti o podpory, kdy již žadatel např. nemusí předkládat k žádosti jako povinnou přílohu Výpis z rejstříku trestů, je zavedena nová povinná příloha k žádosti Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ, je zavedena nová příloha ke Specifickým pravidlům Vzor pověřovacího aktu,
  • upraveno dokladování způsobilých výdajů, kde došlo k odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé,
  • aktualizace a upřesnění vzoru Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace v oblasti indikátorů a povinnosti naplňování jejich cílových hodnot.
Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 61 a Specifických pravidlech k výzvě je uveden na začátku každého z těchto dokumentů.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky administraci projektů z výzvy č. 61 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Kontakty na nositele IPRÚ

Kontakty na nositele IPRÚ jsou na zveřejněné na jejich webových stránkách, odkazy na ně naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty