Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 60 Sociální infrastruktura ...

Výzva č. 60 Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI

Číslo výzvy: 60.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 22.11.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29.11.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 15. listopadu 2016 průběžnou výzvu č. 60 „Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2.1 "Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.
Cílem aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb je transformace ústavních sociálních služeb ve služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
V aktivitě Rozvoj sociálních služeb bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
Vznik komunitních center bude podporován v aktivitě Rozvoj komunitních center, a to konkrétně -  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.
 Cílem aktivity Sociální bydlení je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.
Ve výzvě je připraveno 1 202 620 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a  Ústecko-chomutovské aglomerace.
Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a zprostředkujícího subjektu ITI, nejdříve od 21. 11. 2016.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a zprostředkujícího subjektu ITI.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky integrovaných strategií ITI (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele ITI).

Aktuality

21. 9. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 21. září 2017 byla vydána revize 60. výzvy IROP „Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI“.
 Předmětem revize v textu výzvy a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce jsou především:
  • změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 12. 2019;
  • doplnění cílové skupiny „osoby před opuštěním zdravotnického zařízení“ u aktivity Sociální bydlení;
  • doplnění a upřesnění podmínek pro novou výstavbu sociálních bytů u aktivity Sociální bydlení;
  • úprava platnosti výzev integrovaného nástroje ITI ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel;
  • záložka Veřejné zakázky v MS2014+ byla přesunuta do samostatného modulu. Vše vysvětleno v příloze P1 „Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+“;
  • změna způsobu hodnocení u kritérií závěrečného ověření způsobilosti „Realizace projektu nevede k segregaci osob z cílových skupin“ a „Nová výstavba nebo koupě sociálních bytů není realizována na území SVL“ pro aktivitu Sociální bydlení;
  • aktualizace příloh Podmínek RoPD a metodických listů v souvislosti s upřesněním sankcí při nenaplnění nebo nedodržení indikátoru 6 75 10 či neuplatnění sankce u indikátoru 5 53 20;
  • nová příloha Specifických pravidel „Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP“.
 Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 60 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů.

27.4.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 27. 4. 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 60. výzvy IROP „Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI“. Hlavním důvodem revize bylo zrušení přílohy Výpis z rejstříku trestů, zařazení mezi povinné přílohy žádosti o podporu nové přílohy Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI a úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé. Přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů. 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky administraci projektů z výzvy č. 60 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Kontakty na nositele a Zprostředkující subjekty ITI

Kontakty na nositele a Zprostředkující subjekty ITI jsou na zveřejněné na jejich webových stránkách, odkazy na ně naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty