Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a ...

Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Číslo výzvy: 6.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Místní akční skupiny
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 30.09.2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.09.2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.06.2018
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 29. září 2015 6. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.2 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.
Cílem je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporován dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení).
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1 900 000 000 Kč.
Příjem žádostí o podporu bude zahájen 30. září 2015. V aplikaci MS2014+ je od 30. září 2015 možné žádosti připravovat a podávat.
Příjem žádostí o podporu bude ukončen 30. června 2018.

Aktuality

21. 02. 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vydalo Závazné stanovisko č. 4 za účelem zpřesnění informací uvedených ve Specifických pravidlech pro výzvu č. 6 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ IROP ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“. Důvodem vydání je zpřesnění pokynů k zadání externího auditu pro příjemce. Podrobnosti jsou uvedeny v Závazném stanovisku.

24. 10. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo Specifická pravidla pro výzvu č. 6 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ IROP ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“. Důvodem aktualizace jsou změny v navazující dokumentaci a doplnění způsobilých výdajů ve prospěch žadatelů. Podrobnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech.

13. 4. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo Specifická pravidla pro výzvu č. 6 IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“  ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“.
Důvodem aktualizace jsou změny v navazující dokumentaci a doplnění způsobilých výdajů ve prospěch žadatelů. Podrobnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech.

9.9.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo Specifická pravidla pro výzvu č. 6 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ IROP ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“. Hlavním změnou je vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace po prvním hodnocení strategie s výrokem ANO nebo ANO s VÝHRADOU. Podrobnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech.

15.7.2016 Předmětem aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel k 6. výzvě je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Důvodem úpravy těchto Pravidel je aktualizace nadřazeného Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014- 2020.  Úprava poskytuje žadatelům větší prostor k nápravě případných nedostatků v předložené žádosti o podporu. Aktualizací nadřazeného metodického pokynu je dotčena kapitola 4.1 Specifických pravidel.
Další aktualizace Specifických pravidel jsou uvedeny v textu pravidel.
19.2.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 19. 2. 2016 byl aktualizován text výzvy, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy k výzvě č 6 "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS".
Důvodem aktualizace Specifických pravidel a jejich příloh je zjednodušení pravidel v reakci na workshopy  MAS s IROP a dotazy z řad žadatelů a příjemců. Mimo jiné jde  sloučení způsobilých aktivit bez ohledu na aktivity, úprava závazných limitů. Podrobnější informace jsou uvedeny v Přehledu změn na straně 5 Specifických pravidel. 
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Projekty je možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky. Všechny projekty budou administrovány na oddělení administrace OSS v Praze. Kontakty na tyto pracovníky jsou k dispozici na stránkách http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/praha-oss-odbor-centralni-administrace-programu/    .

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty