Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 58 Infrastruktura pro ...

Výzva č. 58 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI

Číslo výzvy: 58.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Oprávnění žadatelé: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 03.11.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10.11.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 27. října 2016 průběžnou výzvu č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2. 4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.
Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby). V projektech lze realizovat stavby a stavební práce spojené s výstavbou nových zařízení péče o děti předškolního věku včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.
Jednotlivé podporované aktivity a přehled možných příjemců podpory jsou podrobně popsány ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k 58. výzvě. 
Ve výzvě je připraveno 535 000 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Pražské (vyjma území hlavního města Prahy) a Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomerace.
Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a zprostředkujícího subjektu ITI, nejdříve od 10. 11. 2016.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a zprostředkujícího subjektu ITI.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky integrovaných strategií ITI (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele ITI).

Aktuality

1. 2. 2018 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 1. února došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 58 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI "a výzvy č. 59 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ".
Důvodem aktualizace je úprava textu z důvodu změny systému schvalování integrovaných nástrojů IROP. Ze stejného důvodu dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu. V souvislosti s revizí Programového dokumentu IROP 1.1 je doplněn požadavek na zacílení investic pomocí územní dimenze v akčních plánech rozvoje vzdělávání. S tím souvisí rozšíření požadovaných informací v příloze č. 3 Studie proveditelnosti u obou výzev a ve výzvě č. 59 přidání nového specifického kritéria přijatelnosti. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů.

4. 10. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. 10. 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI“. Předmětem revize jsou především následující úpravy: změna termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 12. 2019; záložka Veřejné zakázky v MS2014+ byla přesunuta do samostatného modulu. Vše vysvětleno v příloze P1 „Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+“; aktualizace a upřesnění sankcí v oblasti indikátorů ve vzoru Podmínek a Krácení peněžních prostředků. Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů.


12. 5. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 12. 5. 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI“. Hlavním důvodem revize byla úprava povinných příloh projektové žádosti, úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 4, 5 a 7). Přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů.
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky administraci projektů z výzvy č. 58 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde. Upozorňujeme, že na krajských pracovištích jsou specialisté na SC 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, na výše uvedeném odkazu naleznete tabulku s kontakty na tyto specialisty.


Kontakty na nositele ITI

Kontakty na nositele ITI jsou na zveřejněné na jejich webových stránkách, odkazy na ně naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty