Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 55 Kulturní dědictví ...

Výzva č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD

Číslo výzvy: 55.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 12.10.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19.10.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2022
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 5. října 2016 průběžnou výzvu č. 55 „Kulturní dědictví  –  integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 " Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu".
Ve výzvě bude možné podpořit revitalizaci vybraných památek - obnova památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souboru památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí; zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (Muzea) a zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (Knihovny).
Jednotlivé podporované aktivity a přehled možných příjemců podpory jsou podrobně popsány v textu výzvy a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k této výzvě. Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 
Na realizaci projektů je připraveno 427,5 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého bude hrazeno 95 % celkových způsobilých výdajů integrovaného projektu CLLD. 
 Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS.  Místní akční skupiny budou také provádět hodnocení projektů. Centrum pro regionální rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023.

Aktuality

8.2.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. února 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 8. února 2017 u výzvy č. 55 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty CLLD".
Důvodem aktualizace je upřesnění způsobilých výdajů u nákupu pozemků a staveb a zjednodušení dokladování způsobilých výdajů pro žadatele. Další změny jsou uvedeny na začátku revidovaných dokumentů.


Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 55 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde

 Kontakty na jednotlivé MAS

MAS poskytují informace k zajištění souladu žádosti o podporu s výzvou MAS a kritérii pro hodnocení projektů, která jsou ve výzvě MAS uvedena. Kontakty na jednotlivé MAS jsou uvedené na stránkách Národní sítě MAS ČR http://nsmascr.cz/      .

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty