Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a ...

Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI

Číslo výzvy: 42.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.42 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů
Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 16.08.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 23.08.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“.
Integrované územní investice (dále jen „ITI“) představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí. Jádry těchto metropolitních oblastí jsou největší města v České republice - Praha, Brno, Plzeň, a dále aglomerace s vysokou mírou koncentrace obyvatel Hradecko-Pardubická, Ústecko-Chomutovská a statutární města Olomouc a Ostrava, které byly vybrány na základě Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020.  Integrované projekty ITI musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií ITI a slouží k naplnění cílů v ní stanovených.
Podpora bude směřovat na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které navazují na Transevropskou dopravní síť. Pro výzvu je připraveno téměř 3,9 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj a téměř 300 mil. korun ze státního rozpočtu. Žadateli mohou být kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy. V souladu s požadavky nositelů uvedených v předložených integrovaných strategiích ITI je v této výzvě realizace projektu možná na území Pražské metropolitní oblasti mimo území hl. m. Prahy, Plzeňské a Brněnské metropolitní oblasti, Olomoucké a Ostravské aglomerace . Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii ITI.
Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy nositelů ITI a zprostředkujících subjektů ITI, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na území jednotlivých aglomerací. Žadatelé o podporu si nejdříve připraví projektový záměr, který předloží k projednání Pracovní skupině Řídicího výboru ITI. K projednanému projektovému záměru vydá Řídicí výbor ITI Vyjádření o souladu nebo nesouladu projektového záměru se schválenou integrovanou strategií.
Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy zprostředkujícího subjektu ITI. Hodnocení žádostí o podporu budou provádět jednotlivé zprostředkující subjekty ITI, které jsou ustanoveny ve všech dotčených aglomeracích . Centrum pro regionální rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě nositele ITI a zprostředkujícího subjektu ITI, nejpozději do 30. 6. 2023.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky integrovaných strategií ITI (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele ITI).

Aktuality

5. 2. 2018 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI".
Hlavními důvody revize je aktualizace povinných příloh k žádosti o podporu z důvodu změny systému schvalování integrovaných nástrojů IROP. Promítnutí změn do aktualizovaných postupů v MS2014+ naleznete v aktualizované příloze Specifických pravidel P1. Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 42 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů.

 4. 10. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. října 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI".
Hlavními důvody revize je posunutí data ukončení příjmu žádosti o podporu na 31. 12. 2019, úprava platnosti výzev integrovaného nástroje ITI ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel a upřesnění metodiky v souvislosti s dotazy žadatelů. Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 42 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů.

3. 4. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. dubna 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 3. dubna 2017 u výzvy č. 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI".
Důvodem aktualizace je sjednocení podmínek pro integrované projekty ITI s podmínkami pro individuální projekty. Výčet změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů.
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 42 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde. 

Kontakty na nositele ITI

Kontakty na nositele ITI jsou na zveřejněné na jejich webových stránkách, odkazy na ně naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty