Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 37 Energetické úspory v ...

Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

Číslo výzvy: 37
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení
Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 7. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 1. července 2016 výzvu č. 37 k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení".
Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. 
Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 5, 25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.

Seminář pro žadatele k 37. výzvě IROP

Ve středu 20. července 2016 v Praze pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky seminář pro žadatele k 37. výzvě IROP. Použité prezentace naleznete zde.
 

Aktuality

24.3.2017 Řidící orgán IROP oznamuje, že ke dni 24. 3. 2017 provedl aktualizaci 37. výzvy „Energetické úspory v bytových domech II“.
Předmětem revize bylo doplnění povinné přílohy Čestné prohlášení o skutečném majiteli na základě legislativních požadavků a administrativní zjednodušení pro žadatele, tzn. odstranění povinnosti dokládat doklady o právní subjektivitě žadatele, výpis z trestního rejstříku, seznam objednávek a přímých nákupů. 

17.2.2017 Pro případy projektu v 37. výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“, kdy není dle stavebního zákona vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení, ŘO IROP zveřejňuje požadovaný detail projektové dokumentace - více naleznete     zde [PDF, 201.13KB].
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení"  naleznete v níže uvedené tabulce:
Krajské pracoviště Kontaktní osoby Telefon E-mail
Středočeský Ing. Kamila Kaňová  225 855 364  kamila.kanova(at)crr.cz
Jihočeský Ing. Pavel Jiša 381 670 047 pavel.jisa(at)crr.cz
Plzeňský Ing. Kateřina Zemanová 371 870 026 katerina.zemanova(at)crr.cz
Karlovarský Ing. Lenka Kyrianová 354 770 228 lenka.kyrianova(at)crr.cz
Ústecký Ing. Jitka Zdvíhalová 412 870 921 jitka.zdvihalova(at)crr.cz
Liberecký Ing. Andrea Faltusová 488 570 935 andrea.faltusova(at)crr.cz
Královehradecký Ing. Jakub Řezníček 499 420 604 jakub.reznicek(at)crr.cz
Pardubický Ing. Jakub Řezníček 499 420 604 jakub.reznicek(at)crr.cz
Vysočina Ing. Pavlína Prokešová 518 770 222 pavlina.prokesova(at)crr.cz
Jihomoravský Ing. Pavlína Prokešová 518 770 222 pavlina.prokesova(at)crr.cz
Zlínský Ing. Magdalena Drescherová 597 570 959 magdalena.drescherova(at)crr.cz
Olomoucký  Ing. Eva Ryšková 582 777 443 eva.ryskova(at)crr.cz
Moravskoslezský Ing. Magdalena Drescherová 597 570 959 magdalena.drescherova(at)crr.cz

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty