Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 23 Specifické informační a ...

Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

Číslo výzvy: 23.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky .
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 2. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 3. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 9. 10. 2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 24. února 2016 průběžnou výzvu č. 23 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“
 
Výzva se týká rozvoje, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury; budování, rozvoj a modernizaci národních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací.
 
Celková alokace výzvy (ERDF + SR) je 1 647 909 967,85 Kč. 

Aktuality

29.11.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 9. 10. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy IROP č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. Přehled přijatých žádostí ve 23. výzvě podle času registrace naleznete     zde [PDF, 107.39KB].

27. 9. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že z důvodu nastalých problémů při dokončování analýzy nákladů a přínosů posunuje datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu z 29. 9. 2017, 16:00 na 9. 10. 2017, 16:00 u 23. výzvy IROP. 

V souvislosti s tímto krokem oznamuje změny v textu výzev. 

27.4.2017 ŘO IROP oznamuje, že od 27. dubna 2017 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a text výzvy č. 23 IROP Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.
Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé, navýšení maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt, úprava povinné přílohy Souhlasného Stanoviska hlavního architekta eGovernmentu, a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 6, 7, 8, 9).
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.

7.9.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 7. září 2016 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a text výzvy č. 23 IROP „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I“.
Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • Rozšíření vedlejších způsobilých výdajů o koncová HW zařízení, výdaje na služby odborné konzultace a dozoru implementace pořizovaného informačního systému a stavební práce, které vyžadují stavební povolení, bezprostředně související s realizací projektu.
  • Rozdělení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná.
  • Zrušení povinné přílohy č. 5 Průzkum trhu na základě úpravy způsobu stanovení cen do rozpočtu projektu ve studii proveditelnosti.
  • Možnost přiložení souhlasného stanoviska podle Usnesení vlády ČR č. 889/2015.
  • Zkrácení doby příjmu žádostí ve výzvě č. 23 do 29. 9. 2017
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 23 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde    .
 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty