Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 21 Muzea

Výzva č. 21 Muzea

Číslo výzvy: 21.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Oprávnění žadatelé: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky: muzeum je zřizováno státem nebo krajem; muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 15.02.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29.02.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 02.08.2016
Dne 10. února 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 21. výzvu „Muzea“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Podpořena mohou být pouze muzea, která jsou zřizována státem nebo krajem, spravují sbírku podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a jejich průměrná návštěvnost za léta 2013, 2014 a 2015 překročila 30 000 návštěvníků.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 2,115 mld. Kč.

Aktuality

17.2.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 17. 2. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 21. výzvy „Muzea“ – vydání 1.3. Jedná se o ukončenou, kolovou výzvu. Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé u výdajů od 10 000 do 100 000 Kč. Přehled změn je uveden v úvodu specifických pravidel. 

2.8.2016 Příjem žádostí u 21. výzvy IROP byl ukončen dne 2. srpna 2016 v 15 hod. Celková finanční výše předložených žádostí v procesu hodnocení  je  2 181 605 037,45 korun, což činí 87,68% alokace výzvy (2 488 235 294 korun). Aktuální informace o čerpání v této výzvě v grafické podobě naleznete v dolní části webové stránky.

19. 7. 2016 Prodloužení ukončení příjmu žádostí do 2. srpna 2016 a aktualizace výzvy č. 21 IROP „Muzea“. 

Z technických důvodů je prodloužen termín ukončení příjmu žádostí do 21. výzvy IROP z 31. července 2016 do 2. srpna 2016  do 15 hodin.
Řídicí orgán IROP vydává dne 19. 7. 2016 aktualizaci Specifických pravidel 21. výzvy IROP „Muzea“ v rámci specifického cíle 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“ a revizi textu 21. výzvy IROP. 
Hlavním předmětem aktualizace Specifických pravidel je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Řídicí orgán IROP využívá možnosti vyplývající z upraveného systému schvalování individuálních projektů v IROP, schváleného na 5. zasedání Monitorovacího výboru IROP, a poskytuje tak žadatelům větší prostor k nápravě případných nedostatků v předložené žádosti o podporu. Úpravami je dotčena kapitola 4.1 Specifických pravidel. Přehled změn specifických pravidel je uveden v úvodu pravidel.

22.3.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 22. 3. 2016 byly aktualizovány Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy k výzvě č. 21 "Muzea".Cílem revize je upřesnění některých informací (na základě e-mailových nebo telefonických dotazů a dotazů, které byly vzneseny na seminářích pořádaných Řídicím orgánem a Centrem pro regionální rozvoj České republiky).

Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • Upřesnění podmínek podpory malého rozsahu
  • Doplnění hlavních a vedlejších podporovaných aktivit
  • Doplnění a upřesnění způsobilých a nezpůsobilých výdajů
  • Úpravy v postupech pro podání žádosti o podporu v MS2014+ (příloha č. 1)
  • Úpravy ve studii proveditelnosti (příloha č. 2)
  • Úpravy v metodickém listu indikátorů (příloha č. 3)
  • Úpravy vzorů podmínek (přílohy č. 4, 5, 6, 7)
 Přehled změn je uveden v úvodní části Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty