Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 19 Technika pro integrovaný ...

Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém

Číslo výzvy: 19
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
Oprávnění žadatelé: Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů a státní organizace, které zřizují jednotku hasičského záchranného sboru podniku s územní působností.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 18.12.2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 13.06.2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 18. prosince 2015 výzvu č. 19 k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.
Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný systém“ je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.
 
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů a státní organizace, které zřizují jednotku hasičského záchranného sboru podniku s územní působností.

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí přibližně 1,52 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 268,6 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 1 mil. Kč. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2019.

Aktuality

5. 5. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. 5. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 19. výzvy „Technika pro integrovaný záchranný systém“. Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 3, 4, 5 a 7). Přehled změn je uveden v úvodu Specifických pravidel.

28. 7. 2016 Pořadí podaných žádostí o podporu naleznete zde    . Hranice oddělující projekty, které ne/jsou kryty alokací výzvy, bude průběžně aktualizována v závislosti na výsledcích hodnocení jednotlivých projektů.

26. 7. 2016 ŘO IROP oznamuje, že dne 26. července 2016 byla navýšena alokace 19. výzvy IROP „Technika pro integrovaný záchranný systém“. Původní alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla navýšena o 31 359 595,94 Kč na 1 521 815 010,74 Kč a alokace ze státního rozpočtu byla navýšena na max. 268 555 590,13 Kč.  ŘO IROP uplatnil doporučení k řízení čerpání z Metodického pokynu finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020.
Vzhledem k navýšení alokace výzvy bude moci být podpořeno více podaných projektů v oblasti posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky.

16. 5. 2016 ŘO IROP oznamuje, že vzhledem ke zvýšenému zájmu o čerpání finančních prostředků stanovených pro 19. výzvu IROP  „Technika pro integrovaný záchranný systém je nucen ukončit příjem žádostí o podporu na posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům ke dni 13. června 2016, 14.00 hodin. V rámci změn došlo ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 20. 12. 2017 na 13. 6. 2016.

29. 4. 2016 ŘO IROP oznamuje, že od 29. dubna 2016 byl aktualizován text výzvy a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy k výzvě č. 19 "Technika pro integrovaný záchranný systém".

Mezi nejvýznamnější změny patří: 
  • Revize normativů vybavení Policie ČR na základě aktualizace materiálu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“
  • Doplnění informací k CBA
  • Úprava vzoru Podmínek a Krácení 
  • Doplnění informací k postupu při zpracování Stanoviska HZS kraje pro žadatele (nová příloha č. 16) 
Přehled změn je uveden v úvodní části změněných dokumentů – výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

16. 3. 2016 ŘO IROP oznamuje, že v rámci sjednocení postupu při vydávání Stanoviska HZS kraje k projektům v 19. výzvě IROP „Technika pro integrovaný záchranný systém“ jsou MV – generálním ředitelstvím HZS ČR zveřejněny vzorové technické podmínky pro pořízení majetku JSDH obcí v rámci normativů vybavení. Vzorové technické podmínky jsou dostupné na této stránce v pravé části ve výpisu souborů.

Vzorové podmínky jsou ve variantním provedení pro:
  • velkokapacitní požární cisternu na dopravu vody,
  • dopravní automobil – pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí.
Odchylky od vzorových technických podmínek jsou důvodem pro nevydání Stanoviska HZS kraje, které je jednou z povinných příloh žádosti o podporu.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty