Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek

Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek

Číslo výzvy: 13.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Oprávnění žadatelé: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 30.11.2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.11.2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.03.2016
Dne 23. listopadu 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 13. výzvu Revitalizace vybraných památek k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Cílem je podpora projektů zaměřených na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 3 mld. Kč.

Aktuality 

17.2.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 17. 2. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 13. výzvy „Revitalizace vybraných památek“ – vydání 1.4. Jedná se o ukončenou, kolovou výzvu. Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé u výdajů od 10 000 do 100 000 Kč. Přehled změn je uveden v úvodu specifických pravidel. 

10.11.2016 Řídicí orgán IROP dne 10. listopadu 2016 navýšil alokaci ukončené 13. výzvy IROP „Revitalizace vybraných památek“ s cílem urychlit proces schvalování úspěšných projektů. Původní alokace 13. výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj  byla navýšena o 248 000 000 Kč na 3 248 000 000 Kč. V souvislosti s tímto krokem došlo k revizi textu 13. výzvy IROP. Důvodem navýšení alokace výzvy je vysoký počet projektů obnovy památek, které splňují kritéria hodnocení a kontrol a přesahují původní alokaci výzvy. Díky navýšení alokace výzvy začne ŘO IROP neprodleně schvalovat úspěšné projekty zaměřené na podporu památek, předložené v 13. výzvě

11.10.2016 Řídicí orgán IROP vydává revizi Specifických pravidel 13. výzvy IROP „Revitalizace vybraných památek“. 
Důvodem aktualizace již ukončené výzvy č. 13 IROP je zjednodušené vykazování indikátoru 9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí. Příjemci budou naplnění tohoto indikátoru vykazovat pouze v první zprávě o udržitelnosti. Návazně na tuto úpravu byla aktualizovaná příloha Pravidel č. 3 Metodické listy indikátorů a přílohy č. 4 - 7, kde jsou uvedeny vzory Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. Stanovení výdajů na financování akce OSS.

18.3.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 18. 3. 2016 byly aktualizovány Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich některé přílohy k výzvě č. 13 "Revitalizace vybraných památek".
Cílem revize je upřesnění některých informací (na základě e-mailových nebo telefonických dotazů a dotazů, které byly vzneseny na seminářích pořádaných Řídicím orgánem a Centrem pro regionální rozvoj České republiky).
Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • Upřesnění podmínek podpory malého rozsahu
  • Upřesnění náležitostí nájemních smluv
  • Upřesnění podmínek pro žadatele - obchodní společnosti
  • Doplnění hlavních a vedlejších podporovaných aktivit
  • Úpravy způsobilých a nezpůsobilých výdajů
  • Doplnění podmínek udržitelnosti
  • Úpravy vzorů podmínek (přílohy č. 4, 5, 6, 7)
  • Úpravy ve studii proveditelnosti (příloha č. 2 – Kapitola12)
Přehled změn je uveden v úvodní části Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

30. 11. 2015 ŘO IROP upozorňuje, že dne 30. 11. 2015 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, resp. přidána Příloha č. 2 Osnova studie proveditelnosti těchto Pravidel. 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky
Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty