Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

Číslo výzvy: 10
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 21.10.2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.10.2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 22.11.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 21. září 2015 průběžnou výzvu „Kybernetická bezpečnost“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. 
Výzva se týká zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy. Budou podporována opatření jako například fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů. 
Alokace výzvy je 1 411 764 706 Kč. 

Aktuality 

29.11.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 22. 11. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy IROP č. 10 Kybernetická bezpečnost. Přehled přijatých žádostí v 10. výzvě podle času registrace naleznete     zde [PDF, 116.69KB].

12.5.2017 ŘO IROP oznamuje, že od 12. května 2017 byl aktualizován text a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 10. výzvy IROP „Kybernetická bezpečnost“.
Mezi nejvýznamnější změny patří:
 • Úprava definice indikátoru 3 04 00 Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti s dopadem na rozšíření okruhu oprávněných příjemců.
 • Prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu.
 • Prodloužení data ukončení realizace projektu.
 • Snížení minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt.
 • Zrušení povinné přílohy Souhlasného stanoviska Národního bezpečnostního úřadu. 
Přehled všech změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 10. výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů. 

7.12.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 7. prosince 2016 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 10. výzvy IROP „Kybernetická bezpečnost“.
V rámci aktualizace byly výdaje na nezbytně nutné  přizpůsobení/konfigurace/úpravy stávajících HW a SW prostředků odstraněny z vedlejších podporovaných aktivit. Uvedené výdaje patří od revize 1.3 mezi hlavní způsobilé výdaje – pořízení majetku.
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 10. výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.

14.11.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 14. listopadu 2016 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 10. výzvy IROP „Kybernetická bezpečnost“.

Mezi nejvýznamnější změny patří:
 • Přesun koncových zařízení nezbytných pro realizaci technických opatření a nákladů nezbytně nutných na přizpůsobení HW/SW z vedlejších mezi hlavní způsobilé výdaje.
 • Úprava vzoru Podmínek a Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Dopisu MMR/Stanovení výdajů na základě obecného vzoru pro všechny výzvy.
 • Úprava doložení povinné přílohy Seznam objednávek – přímých nákupů.
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 10. výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.

14.1.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 14. 1. 2016 byl aktualizován text výzvy č. 10 „Kybernetická bezpečnost“, a dále vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh k výzvě č. 10.
Důvodem aktualizace textu výzvy, specifických pravidel a jejich příloh je mimo jiné zpřesnění definice oprávněných žadatelů, doplnění osnovy studie proveditelnosti, doplnění příkladů hlavních podporovaných aktivit, příkladů vedlejších podporovaných aktivit, doplnění nových příloh žádosti, které se dokládají, pokud je to pro daný projekt relevantní (č. 13 - Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, č. 14 - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, č. 15 - Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu, č. 16 – Položkový rozpočet stavby), doplnění nové povinné přílohy (č. 17 – Čestné prohlášení o spravování KII/VIS) a upřesnění způsobilých výdajů.

22.7.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 22. července 2016 byly aktualizovány Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a text výzvy č. 10 IROP „Kybernetická bezpečnost“.
Mezi nejvýznamnější změny patří:
 • Rozdělení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná.
 • Zrušení povinné přílohy č. 9 Průzkum trhu na základě úpravy způsobu stanovení cen do rozpočtu projektu ve studii proveditelnosti.
 • Možnost přiložení souhlasného stanoviska podle Usnesení vlády ČR č. 889/2015.
 • Úprava vzoru Podmínek a Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Dopisu MMR/Stanovení výdajů na základě obecného vzoru pro všechny výzvy.
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty