Jste zde: Úvodní strana > Veřejnost > Projekty Technické pomoci IROP

Projekty Technické pomoci IROP

Níže uvedeným projektům Technické pomoci IROP je poskytována finanční podpora EU.
Název projektu Popis projektu Cíl projektu
Řízení a sledování implementace IROP v roce 2016

Projekt přispívá k řádné implementaci IROP prostřednictvím služeb poskytovaných externími dodavateli.

Cílem projektu je zajistit řádnou implementaci IROP prostřednictvím spolehlivých a efektivních služeb.

Technické vybavení - HW pro pracovníky ŘO IROP
 

Projekt vychází z aktuální potřeby ŘO IROP zajistit řádnou a efektivní implementaci operačního programu (IROP). Ke své činnosti potřebuje řídící orgán výpočetní techniku s odpovídajícím programovým vybavením. Technické vybavení některých pracovníků řídícího orgánu je zastaralé a neumožňuje plně využívat jejich odborné personální kapacity.
 
Cílem projektu je zajištění dostatečného a vyhovujícího technického vybavení pro pracovníky ŘO IROP tak, aby byla plně využita jejich odborná personální kapacita.
 
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IROP 2017 V rámci projektu budou realizovány aktivity zahrnující osobní náklady. Cílem projektu je dosažení odpovědné a účinné správy programu, zajištění efektivního řízení a monitorování realizace programu a maximalizace kvality a účinnosti implementace IROP na úrovni řídicího orgánu.
Jednání Monitorovacího výboru IROP, pracovních týmů a další jednání pro zajištění řádné implementace IROP v roce 2017 Realizací projektu je zajištěna organizace a průběh jednání Monitorovacího výboru IROP, jednání pracovních týmů, pracovních skupin a dalších řádných jednání, která jsou spojená s řízením programu a jsou nezbytná pro realizaci programu. Cílem projektu je zajistit řádný průběh všech jednání - jednání Monitorovacího výboru IROP, jednání pracovních skupin, pracovních týmů, platformy, jednání ŘO IROP, jednání ŘO IROP se zástupci Evropské komise, Centra pro regionální rozvoj České republiky a ZS ITI. 
Evaluace pro ŘO IROP na roky 2017 - 2020 Projekt bude zajišťovat evaluační aktivity ŘO IROP v souladu s evaluačním plánem IROP pro programové období 2014 - 2020, který je zpracován v souladu s příslušnými metodickými pokyny a nařízeními EU a je přímo navázaný na Evaluační plán DoP pro programové období 2014 - 2020. Cílem projektu je zajištění evaluačních aktivit ŘO IROP, v rámci nichž bude např. evaluováno nastavení pilotních výzev IROP a implementační struktury IROP, budou ověřeny změny rozvojových potřeb IROP, nastavení a plnění indikátorové soustavy, integrovaných nástrojů, plnění priorit a specifickcýh cílů IROP a efektivita realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP.

Vzdělávání zaměstnanců IROP v roce 2017 - 2018


Náplní projektu je vzdělávání zaměstnanců IROP v pracovním i služebním poměru v roce 2017-
2018. Vzdělávání bude zahrnovat semináře, kurzy a výjezdní školení včetně potřebného
organizačního zajištění v podobě cateringu, ubytování a technického zajištění. Potřeby vzdělávání vychází z ročního vzdělávacího plánu, který je sestaven na základě služebního hodnocení. Cílem je zvýšení odbornosti a kvalifikace pracovníků ve specifických oblastech souvisejících s
implementací programu.
 

Cílem projektu je vytvořit ucelený vzdělávací systém, který povede ke zvyšování odbornosti a
kvalifikace zaměstnanců ve služebním i pracovním poměru, a který povede k efektivnější
implementaci programu IROP. Prohlubování znalostí, dovedností a schopností zaměstnanců bude zajištěno primárně formou tuzemských kurzů, seminářů, workshopů a konferencí. Další formou vzdělávání bude účast na zahraničních konferencích a seminářích. Cílem vzdělávání pracovníků je snaha vytvořit motivační prostředí, kde se zaměstnanci budou moci sebezdokonalovat jak v profesním, tak i v osobním životě. Zaměření vzdělávacích akcí bude především na odborná témata atémata, která nelze zajistit z odboru personálního. Vzdělávání obecného charakteru bude realizováno v kompetenci odboru personálního.
 

Publicita a komunikace ŘO IROP 2017-2018

Projekt zahrnuje aktivity v rámci IROP, které svou realizací naplňují Komunikační plán IROP 2015 - 2023 a Roční komunikační plán IROP na rok 2017 a přesahují do dalších let zejména pak do roku 2018. Aktivity jsou zacíleny především na širokou veřejnost, potenciální žadatele, žadatele a příjemce. Mezi hlavní aktivity patří mediální kampaň, dále semináře/workshopy, vydávání Zpravodaje IROP, webové stránky IROP, distribuce letáků a brožur pro žadatele a příjemce.

Cílem projektu je poskytování relevantních informací potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům, médiím a široké veřejnosti.