Jste zde: Úvodní strana > Veřejnost > Projekty Technické pomoci IROP

Projekty Technické pomoci IROP

Níže uvedeným projektům Technické pomoci IROP je poskytována finanční podpora EU.
Název projektu Popis projektu Cíl projektu
Řízení a sledování implementace IROP v roce 2016

Projekt přispívá k řádné implementaci IROP prostřednictvím služeb poskytovaných externími dodavateli.

Cílem projektu je zajistit řádnou implementaci IROP prostřednictvím spolehlivých a efektivních služeb.

Zajištění administrativních kapacit pro řízení IROP v letech 2015 - 2016 V rámci projektu budou realizovány aktivity zahrnující osobní náklady. Cílem projektu je dosažení odpovědné a účinné správy IROP.
Publicita a komunikace ŘO IROP 2016

Projekt zahrnuje aktivity, které svou realizací naplňují Roční komunikační plán IROP na rok 2016.

Cílem projektu je poskytování relevantních informací potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům, médiím a široké veřejnosti.

Jednání Monitorovacího výboru IROP, pracovních týmů a další jednání pro zajištění řádné implementace IROP v roce 2016

Tento projekt pokrývá zajištění organizace a průběhu jednání Monitorovacího výboru IROP (MV IROP) a Monitorovacího výboru IOP (MoV IOP), jednání pracovních týmů (PT), jednání pracovní skupiny (PS), platformy a další jednání spojená s řízením operačního programu.

Cílem projektu je zajistit řádný průběh všech jednání od Monitorovacího výboru IROP (MV IROP), Monitorovacího výboru IOP (MV IOP), přes jednání pracovních týmů (PT), pracovních skupin (PS) a platformy, jednání ŘO až po ostatní jednání se zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), Evropské komise apod. Statutem Monitorovacího výboru IROP ze dne 27. 8. 2015 ministryně pro místní rozvoj zřídila Monitorovací výbor IROP, který posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů.

Vzdělávání pracovníků ŘO IROP a IOP v roce 2016

Projekt je určen k financování školení zaměstnanců/státních zaměstnanců řídícího orgánu IROP (ŘO IROP). Potřeby vycházejí z potřeb ŘO IROP, které jsou součástí vzdělávacího plánu IROP na rok 2016 a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance/státního zaměstnance ŘO IROP. Cílem projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců/státních zaměstnanců ŘO IROP především ve specifických oblastech IROP a tím i kvalitnější a efektivnější implementace operačního programu IROP. Cílem projektu je zabezpečit vzdělávací aktivity za účelem zvyšování a prohlubování znalostí, dovedností a schopností pracovníků ŘO IROP a tím přispět ke zvyšování efektivity implementace IROP a k osobnímu rozvoji pracovníků ŘO IROP. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny především na
specifické oblasti IROP a budou probíhat ve formě tuzemských školení, seminářů, workshopů a účastí na odborných konferencích ale také v zahraničí formou zahraničních pracovních cest. Specifickým cílem je také snaha motivovat pracovníky zvýšením atraktivity jejich odborné profese tím, že jim bude zajištěna možnost osobního růstu a sebezdokonalování se. Vzdělávaní obecního charakteru budou primárně zajišťována v rámci odboru personálního MMR (případně Oddělením administrativní kapacity).

Technické vybavení - HW pro pracovníky ŘO IROP
 

Projekt vychází z aktuální potřeby ŘO IROP zajistit řádnou a efektivní implementaci operačního programu (IROP). Ke své činnosti potřebuje řídící orgán výpočetní techniku s odpovídajícím programovým vybavením. Technické vybavení některých pracovníků řídícího orgánu je zastaralé a neumožňuje plně využívat jejich odborné personální kapacity.
 
Cílem projektu je zajištění dostatečného a vyhovujícího technického vybavení pro pracovníky ŘO IROP tak, aby byla plně využita jejich odborná personální kapacita.