Jste zde: Úvodní strana > Veřejnost > Projekty Technické pomoci IROP

Projekty Technické pomoci IROP

Níže uvedeným projektům Technické pomoci IROP je poskytována finanční podpora EU.
Název projektu Popis projektu Cíl projektu
Řízení a sledování implementace IROP v roce 2016

Projekt přispívá k řádné implementaci IROP prostřednictvím služeb poskytovaných externími dodavateli.

Cílem projektu je zajistit řádnou implementaci IROP prostřednictvím spolehlivých a efektivních služeb.

Publicita a komunikace ŘO IROP 2016

Projekt zahrnuje aktivity, které svou realizací naplňují Roční komunikační plán IROP na rok 2016.

Cílem projektu je poskytování relevantních informací potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům, médiím a široké veřejnosti.

Vzdělávání pracovníků ŘO IROP a IOP v roce 2016

Projekt je určen k financování školení zaměstnanců/státních zaměstnanců řídícího orgánu IROP (ŘO IROP). Potřeby vycházejí z potřeb ŘO IROP, které jsou součástí vzdělávacího plánu IROP na rok 2016 a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance/státního zaměstnance ŘO IROP. Cílem projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců/státních zaměstnanců ŘO IROP především ve specifických oblastech IROP a tím i kvalitnější a efektivnější implementace operačního programu IROP. Cílem projektu je zabezpečit vzdělávací aktivity za účelem zvyšování a prohlubování znalostí, dovedností a schopností pracovníků ŘO IROP a tím přispět ke zvyšování efektivity implementace IROP a k osobnímu rozvoji pracovníků ŘO IROP. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny především na
specifické oblasti IROP a budou probíhat ve formě tuzemských školení, seminářů, workshopů a účastí na odborných konferencích ale také v zahraničí formou zahraničních pracovních cest. Specifickým cílem je také snaha motivovat pracovníky zvýšením atraktivity jejich odborné profese tím, že jim bude zajištěna možnost osobního růstu a sebezdokonalování se. Vzdělávaní obecního charakteru budou primárně zajišťována v rámci odboru personálního MMR (případně Oddělením administrativní kapacity).

Technické vybavení - HW pro pracovníky ŘO IROP
 

Projekt vychází z aktuální potřeby ŘO IROP zajistit řádnou a efektivní implementaci operačního programu (IROP). Ke své činnosti potřebuje řídící orgán výpočetní techniku s odpovídajícím programovým vybavením. Technické vybavení některých pracovníků řídícího orgánu je zastaralé a neumožňuje plně využívat jejich odborné personální kapacity.
 
Cílem projektu je zajištění dostatečného a vyhovujícího technického vybavení pro pracovníky ŘO IROP tak, aby byla plně využita jejich odborná personální kapacita.
 
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IROP 2017 V rámci projektu budou realizovány aktivity zahrnující osobní náklady. Cílem projektu je dosažení odpovědné a účinné správy programu, zajištění efektivního řízení a monitorování realizace programu a maximalizace kvality a účinnosti implementace IROP na úrovni řídicího orgánu.
Jednání Monitorovacího výboru IROP, pracovních týmů a další jednání pro zajištění řádné implementace IROP v roce 2017 Realizací projektu je zajištěna organizace a průběh jednání Monitorovacího výboru IROP, jednání pracovních týmů, pracovních skupin a dalších řádných jednání, která jsou spojená s řízením programu a jsou nezbytná pro realizaci programu. Cílem projektu je zajistit řádný průběh všech jednání - jednání Monitorovacího výboru IROP, jednání pracovních skupin, pracovních týmů, platformy, jednání ŘO IROP, jednání ŘO IROP se zástupci Evropské komise, Centra pro regionální rozvoj České republiky a ZS ITI. 
Evaluace pro ŘO IROP na roky 2017 - 2020 Projekt bude zajišťovat evaluační aktivity ŘO IROP v souladu s evaluačním plánem IROP pro programové období 2014 - 2020, který je zpracován v souladu s příslušnými metodickými pokyny a nařízeními EU a je přímo navázaný na Evaluační plán DoP pro programové období 2014 - 2020. Cílem projektu je zajištění evaluačních aktivit ŘO IROP, v rámci nichž bude např. evaluováno nastavení pilotních výzev IROP a implementační struktury IROP, budou ověřeny změny rozvojových potřeb IROP, nastavení a plnění indikátorové soustavy, integrovaných nástrojů, plnění priorit a specifickcýh cílů IROP a efektivita realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP.