Jste zde: Úvodní strana > Zateplování

Zateplování

Energeticky úsporné bydlení (EÚB)

EÚB je zjednodušený název pro specifický cíl 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, v rámci kterého je možné žádat o podporu v IROP na snížení energetické náročnosti bytových domů mimo území hlavního města Prahy.

Kdo může žádat o podporu?
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Na co je možné žádat o podporu?

  • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
  • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění
  • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
  • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
  • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Další informace, které byste měli vědět:
Garantovaný podíl podpory při splnění minimálních požadavků vyplývajících ze specifických kritérií přijatelnosti: 30 %
 
Žadatelé o podporu, kteří provedou důkladnější zateplení, než jsou minimální požadavky, obdrží podporu ve výši 40 %. Požadavky jsou následující:

  • úspora celkové dodané energie min. 40%
  • klasifikační třída celkové dodané energie B nebo lepší
  • kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Vhodné rady jak správně postupovat při podání žádosti o podporu v EÚB -     zde [PDF, 97.46KB] (str. 2)

Níže zde naleznete přehled veškerých výzev vyhlášených v EÚB (včetně veškerých pravidel a dalších důležitých informací pro žadatele), odkazy na důležité dokumenty a zároveň přehled nejčastějších dotazů a odpovědí. 

Výzvy

Termín předkládání žádostí o podporu: 02.02.2018 - 29.11.2019
Téma: Zateplování
Termín předkládání žádostí o podporu: 15.07.2016 - 12.01.2018
Téma: Zateplování
Termín předkládání žádostí o podporu: 18.12.2015 - 25.07.2016
Téma: Zateplování

Dokumenty