Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Zateplování

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Zateplování

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 89

Upozornění

Úpravy FAQ pro Zateplování

Sekce otázek a odpovědí pro Zateplování je v současné době upravována. Děkujeme za pochopení

Výzva č. 37 - způsob výpočtu výše dotace

Jak se bude počítat výše dotace, bude v případě rozpětí záviset na míře úspor?

Podpora bude stanovena jako podíl z celkových způsobilých výdajů projektu. Podmínkou bude splnění hodnotících kritérií, mezi kterými bude také úspora energie.

Odpověď ze dne 23. října 2015

Aktualizace k 14. prosinci 2016: Podpora je stanovena jako podíl z celkových způsobilých výdajů projektu. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 2.4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 37. výzvy.

Výzva č. 37 - termín provedení prací

Do jakého termínu budu muset práce provést od data podpisu smlouvy o dotaci?

Bude stanoven termín, do kterého bude nutné práce ukončit a předložit všechny požadované dokumenty. Předpokládáme termín zhruba na konci léta 2018, konkrétní datum bude upřesněno ve výzvě k předkládání žádostí o podporu.

Odpověď ze dne 23. října 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Všechny činnosti, které jsou předmětem podpory v 37. výzvě "Energetické úspory v bytových domech II", je nutné dokončit nejpozději do 30. 9. 2019 u projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč musí být dokončeny do 30. 9. 2020.

Výzva č. 37 - předpokládaný objem finančních prostředků pro dotační titul

Jaký je předpokládaný objem finančních prostředků pro dotační titul?

Na oblast zateplování bytových domů je v IROP vyčleněno 16,8 mld. Kč.

Odpověď ze dne 23. října 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Pro celý specifický cíl 2.5 je alokace přibližně 17 mld. Kč (622 mil. EUR). Pro 37. výzvu "Energetické úspory v bytových domech II " je z celkové alokace vyčleněno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výzva č. 16 a 37 - předpokládaný termín přijímání žádostí

Jaký je předpokládaný termín přijímání žádostí?

Předpokládaný termín přijímání žádostí je prosinec 2015 až listopad 2016.

Odpověď ze dne 23. října 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Příjem žádostí u 16. výzvy "Energetické úspory v bytových domech" byl ukončen 25. 7. 2016. Následná 37. výzva IROP "Energetické úspory v bytových domech II" byla vyhlášena 1. 7. 2016. Žádosti je možné podávat od 15. 7.2016. Výzva bude ukončena 30.11.2017. 

Výzva č. 37 - podmínky pro možnost získání dotace

Jaké jsou podmínky pro možnost získání dotace?

Konkrétní podmínky jsou v současnosti předmětem jednání a budou zveřejněny nejpozději v den vyhlášení výzvy.

Odpověď ze dne 23. října 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Veškeré podmínky pro poskytnutí podpory jsou uvedeny ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce (aktuálně vyhlášené výzvy č. 37), která jsou zveřejněna na webové adrese: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II


 

Výzva č. 37 - město jako žadatel o podporu

Prosím Vás o informaci, zda město může žádat o podporu z IROP na objekty k bydlení, kde se nacházejí čtyři a více bytových jednotek. V případě, že ano, zda je možno připravit projekt na zateplení pláště budovy, výměna střešní krytiny a oken. Předmětná budova má 22 bytových jednotek a je vytápěna plynovou kotelnou. Kdy bude vyhlášena výzva?

Město (pokud je majitelem domu) může žádat o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu ve specifickém cíli 2.5 – snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Mezi podporovaná opatření patří zateplení pláště budovy, zateplení střechy a výměna oken (způsobilost výdajů na výměnu střešní krytiny bude upřesněna v Pravidlech pro žadatele a příjemce). Výzva k předkládání žádostí o podporu bude vyhlášena v prosinci 2015.
Veškeré aktuality, týkající se Integrovaného regionálního operačního programu, jsou zveřejňovány na webové adrese: www.dotaceeu.cz/IROP.

Odpověď ze dne 15. července 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Obec jako majitel bytového domu může být žadatelem v 37. výzvě IROP "Energetické úspory v bytových domech II.". Výše podpory pro obce je uvedena v kapitole č. 2.4 specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Tato pravidla jsou zveřejněna na webové adrese: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II

Výzva č. 37 - zateplování a projektová dokumentace a energetický audit

Rád bych Vás touto cestou požádal o informace, jak postupovat k získání dotací na snížení energetické náročnosti bytového domu (zateplení) . Na informační lince Eurofonu jsem se již dozvěděl, že výzvy k těmto dotacím by měly být zahájeny někdy v prosinci 2015. Rád bych si tuto informaci potvrdil a dále bych se chtěl zeptat, jestli máte v podmínkách k získání dotací i požadavky, aby projektová dokumentace a energetický audit byly zpracovány někým z konkrétního seznamu odborníků? Případně, pokud takovýto seznam existuje, prosím o jeho zaslání. Dále bych Vás chtěl požádat o radu, kde bych nalezl Pravidla pro žadatele a příjemce.

​Výzva pro specifický cíl 2.5 – snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení – bude vyhlášena v prosinci 2015. Podpora se týká bytových domů mimo území hl. m. Prahy a v této výzvě bude poskytována formou dotace. Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat autorizovaní architekti (pouze architekti s autorizací v oboru architektura, seznam je zveřejněn na webové adrese: http://staryweb.cka.cz/seznam-architektu)  nebo autorizovaní inženýři a technici činí ve výstavbě (seznam na webové adrese: http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby    . Obory autorizace se liší podle opatření, která chcete provádět). Energetické posouzení zpracovávají Energetičtí specialisté (seznam na webové adrese: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx    . Pouze specialisté s druhem oprávnění „energetický audit“ nebo „energetická certifikace budov“).
V průběhu léta budou na webových stránkách programu zveřejňovány další informace ke zpracování odborného posudku. 
Veškeré aktuality týkající se Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou zveřejňovány na webové adrese: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Odpověď ze dne 7. července 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v 37. výzvě jsou zveřejněna na webové adrese: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II. Energetické hodnocení může provádět energetický specialista s autorizací v oboru "Energetický certifikace budov". Seznam energetických specialistů je zveřejněn na webové adrese: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx    . Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat architekti s autorizací v oboru  architektura (seznam zveřejněn na webové adrese: https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu#architects-tab-filter    ) nebo autorizovaní technici a inženýři (obor autorizace se může lišit podle plánovaných opatření. Seznam je zveřejněn na webové adrese: http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby    ). 

Výzva č. 37 - IROP a PANEL 2013+

Společenství vlastníků jednotek akci zahájilo v roce 2015 a má uzavřenou smlouvu na dotaci "PANEL 2013+". Může se přihlásit k dotacím v rámci SC 2.5 ?

Dotace z SC 2.5 "Zateplování" IROP by musela směřovat do výdajů, které nefinancuje PANEL 2013+. Oba projekty musí být jednoznačně oddělené, aby bylo vyloučeno riziko souběhu dvou dotací na jeden výdaj.

Odpověď ze dne 22. června 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Zvýhodněný úvěr z programu Panel 2013+ nelze využít pro financování výdajů, které jsou způsobilé v rámci 37. výzvy IROP.  

Výzva č. 37 - SBD a více žádostí o dotace na zateplení domů

Může stavební bytové družstvo podat více žádostí o dotace na zateplení domů podle toho, jak jsou jednotlivé domy připraveny - tedy rozdělit žádosti na jednotlivé domy, protože každý dům si musí na zateplení našetřit a ne každý dům má nyní potřebnou částku na akci? Tedy podávat žádosti postupně na jednotlivé akce?

 Žádost může být podávána na jeden bytový dům. Jeden vlastník může podat během jednotlivých výzev podat více žádostí na různé bytové domy.

Odpověď ze dne 19. června 2015

Aktualizace ke 12. prosinci 2016: Do jedné žádosti lze zahrnout více bytových domů. V jedné žádosti ale musí být pouze domy se stejnou hladinou podpory (tedy pouze domy s výší podpory 30 nebo 40 % z celkových způsobilých výdajů). 

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 89

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.