Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Prevence a podpora ve výchovně ...

Prevence a podpora ve výchovně vzdělávacím procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako součást inkluzivního vzdělávání a rozvoj profesního a kariérového poradenství na ZŠ Táborská

  • Praha 4
Projekt připraví podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami(SVP). Bude realizován ve dvou liniích?1)pro žáky s lehkým mentálním postižením(LMP) a poruchami učení(SPU) na 2. stupni;2)nadaní a talentovaní žáci celé školy. V současnosti vzděláváme žáky s LMP na 1. stupni (celkový počet 6, všichni jsou příbuzní, v dalších letech k nám na školu pravděpodobně nastoupí ještě nejméně 5 dětí). Všichni tito žáci pocházejí ze sociálně znevýhodněných rodin. Projekt přinese podporu a nastavení mechanismů úspěšného vzdělávání žáků s LMP na 2. stupni, včetně profesní přípravy. Pro žáky s poruchami učení projekt přinese nastavení kompenzačních mechanismů v podobě nápravných programů, pravidelné vedení v rámci integrace ve třídě čiindividuální péče. Tuto cílovou skupinu tvoří 49 žáků školy. Zpracujeme přílohu Školního vzdělávacího programu(ŠVP) pro žáky s LMP a metodiku podpory výuky žáků s LMP a SPU na 2.stupni, zakoupíme kompenzační pomůcky včetně počítačového vybavení. Odborným garantem této části je školní speciální pedagog PhDr. K. Balharová. Ve 2. části projekt nabídne ucelený systém práce s nadanými, jehož podstatou bude porozumění pedagogů této problematice. Vyhledáme talenty mezi žáky školy ve věku od 6 do 16 let. Zpracujeme doplnění ŠVP zaměřené na tvorbu a inovaci Individuálních vzdělávacích plánů pro nadané děti, vytvoříme metodiku rozvojového programu pro nadané žáky. Cílovou skupinou této části projektu bude cca 40 žáků ZŠ vyčleněných na základě screeningu učiteli. S těmito žáky budeme pracovat v procesu inkluzivního vzdělávání v prostředí třídy a blíže specifikovat případné nadání či talent. Zdrojem informací bude Společnost pro talent a nadání. Její předsedkyně PhDr. E.Vondráková je odborným garantem této části projektu. V průběhu obou částí projektu pro pedagogy uspořádáme semináře a kurzy. Pracovat budeme s kvalitními ICT technologiemi. Pro třídní kolektivy,ve kterých jsou žáci se SVP, uspořádáme prožitkové programy zaměřené na prevenci ši

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Žadatel: Základní škola, Praha 4, Táborská 45
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36373
Zahájení projektu: 1. 4. 2014
Ukončení projektu: 30. 6. 2015

Výše dotace EU: 1 937 391 Kč
Veřejné zdroje ČR: 341 892 Kč
Celková dotace: 2 279 283 Kč
Celková částka: 2 279 283 Kč