Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013

V programovém období 2007–2013 bylo na politiku soudržnosti ve všech členských státech vyčleněno více než 347 miliard EUR, což je více než třetina evropského rozpočtu pro toto rozpočtové období. Česká republika může z těchto prostředků Evropské unie čerpat více než 26 miliard EUR. Investice členských států v tomto období byly koncentrovány na cíle vyplývající ze strategie Evropské unie na pomoc růstu a zaměstnanosti (tzv. Lisabonské strategie).

Podmínky pro využívání prostředků z evropského rozpočtu jsou stanoveny nařízeními Evropské unie. Konkrétní strategie a oblasti pro čerpání evropských prostředků jsou pak stanoveny Národním strategickým referenčním rámcem, který byl zpracován všemi členskými státy a následně schválen Evropskou komisí.
 

Česká republika se prostřednictvím fondů Evropské unie snaží naplnit následující cíle:
  • konkurenceschopná česká ekonomika
  • otevřená, flexibilní a soudržná společnost
  • atraktivní prostředí
  • vyvážený rozvoj území


Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím jednotlivých operačních programů, které jsou rovněž definovány v Národním strategickém referenčním rámci. Konkrétní oblasti podpory, možnosti čerpání prostředků v rámci těchto programů a další užitečné informace naleznete v sekci Operační programy.
 

Cíle regionální politiky pro programové období 2007-2013


V programovém období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyčleněné 347 mld. eur:
 

  1. Cíl Konvergence:

podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75% průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90% průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.
 

  1. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost:

podpora regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadá Hlavní město Praha.
 

  1. Cíl Evropská územní spolupráce:

podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony.
 

Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle regionální politiky v období 2007-2013:

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR
Konvergence
283 mld. €
(cca 7 082,80 mld. Kč)
81,54 % 25,88 mld. € 
(cca 730,00 mld. Kč)
96,98 %
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 54,96 mld. €  (cca 1 385,40 mld. Kč) 15,95 % 419,09 mil. €  (cca 11,73 mld. Kč)   1,56 %
Evropská územní spolupráce 8,72 mld. €
(cca 218,55 mld. Kč)
2,52 % 389,05 mil. € 
(cca 10,97 mld. Kč)
1,46 %
Celkem 347 mld. € 100,00 % 26,69 mld. € 
(cca 752,70 mld. Kč)
100,00 %

Přepočet směnného kurzu 1 EUR = 28,2 CZK. Informace o aktuální alokaci (přepočtené dle aktuálního směnného kurzu) naleznete v Monitorovací zprávě.

V období 2007–2013 se České republice nabízí z evropských fondů 26,7 miliardy eur. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně čtyři miliardy eur, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 procent výdajů z aktivit uskutečněných v rámci regionální politiky.