Příloha č. 12 - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

Cílem tohoto metodického pokynu je harmonizace postupů při zadávání zakázek příjemci podpory, kteří při realizaci operací spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 zadávají zakázky.
Tento metodický pokyn se sestává ze tří hlavních částí – první část obsahuje obecná ustanovení, druhá část obsahuje úpravu výběrových řízení, třetí část upravuje kontrolu zadávacích a výběrových řízení.
Metodický pokyn je závazný pro všechny programy v rámci ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídicí orgán je v kompetenci ČR, s výjimkou ustanovení, která jsou v tomto pokynu výslovně uváděna jako doporučující. Metodický pokyn byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014 a nabývá účinnosti od 1. února 2014.
K 17. březnu 2014 byla vydána aktualizovaná verze metodického pokynu, která nabývá účinnosti od 1. dubna 2014.  Aktualizace spočívala v úpravě názvů a označení článků příslušných nařízení EU v návaznosti na jejich schválení dne 17. prosince 2013 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 – č. 1306/2013).
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 24. 7. 2014 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 10. 2014. V metodickém pokynu došlo k formální úpravě textu, zpřesnění vybraných formulací a ustanovení, byla upravena ustanovení pro povinnost příjemců řídit se stanovenými postupy a byla zpřesněna problematika stanovení finančních oprav.
Fondy EU v ČR